Nature

มารยาทไทย

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด ระเบียบการประกวด ระเบียบการ/ใบสมัคร ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

ระเบียบการประกวด

ระเบียบการ/ใบสมัคร ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

สมัครเข้าร่วมโครงการ / เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการประกวด 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


วิดีโอสาธิตมารยาทไทย

การไหว้ การกราบ การแสดงความเคารพ

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ (ล่ามภาษามือ)

การยืน-การเดิน-การนั่ง

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ (ล่ามภาษามือ)

วิดีโอสาธิตมารยาทไทย

ผลการประกวด ระดับประถมศึกษาที่ ๑ - ๓

ผลการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เถาเมืองใจ
2. เด็กหญิงอารดา นันตาวงค์
3. เด็กหญิงรติมา กำแพงเพ็ชร
4. เด็กชายกุลศรัณย์ คำแปง
โรงเรียนพินิจวิทยา235.00 (74.6%)
ผ่านรอบคัดเลือก
21. เด็กหญิงพรรณวลัย จันทร์หอม
2. เด็กหญิงพริมา วงศ์มณีรุ่ง
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ภูสิทธิอัคคโชติ
4. เด็กชายภูรวิทญ์ ผานดอยแดน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา224.50 (71.27%)
ผ่านรอบคัดเลือก
31. เด็กหญิงพารินทร์ ตรีสุขศิริวัฒนะ
2. เด็กหญิงพัชรวลัย ฟองจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ดาว ทิตย์วรรณ
4. เด็กชายธาดาธร อรรฆย์วัชร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา219.50 (69.68%)
ผ่านรอบคัดเลือก
41. เด็กหญิงวรวลัญช์ อุ่นปฐมวงค์
2. เด็กหญิงภัทษ์กัญญ์ บัณฑุโอภาสวงศ์
3. เด็กหญิงพรีมา โรส วาร์นาโด
4. เด็กหญิงพิชญาภา เจนกิจจาไพบูลย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา219.00 (69.52%)
ผลการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงกานต์ธีรา ฤทธิสุนทร
2. เด็กหญิงธิตา หน้องมา
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์ ชูดวง
4. เด็กชายสิรปรัชญ์ วรศรี
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง263.00 (83.49%)
ผ่านรอบคัดเลือก
21. เด็กหญิงธัญศิริ ศรีชัย
2. เด็กหญิงธัญกานต์ พรหมคณะ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว หนูทอง
4. เด็กหญิงข้าวขวัญ หนูทอง
โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู2500)236.50 (75.08%)
ผ่านรอบคัดเลือก
31. เด็กหญิงณัฐวัลรีย์พร ทองพูล
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา หมั่นคง
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์ อุไรโรจน์
4. เด็กชายธีรวัฒน์ รัชฏพันธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา227.50 (72.22%)
ผ่านรอบคัดเลือก
41. เด็กชายจารุวิทย์ สงหนอง
2. เด็กหญิงเขมนิตย์ ชอบทำกิจ
3. เด็กชายจิรัฏฐ์ ชะโนวรรณ
4. เด็กหญิงอรรถพร เรืองสังข์
โรงเรียนบ้านชายคลอง223.00 (70.79%)
51. เด็กหญิงมิ่งกมล นวลน้อย
2. เด็กหญิงญาณิศา ทองรอด
3. เด็กชายธิติพัทร์ ทองโอ
4. เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วขาว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา218.00 (69.21%)
61. เด็กหญิงสุธาสินี แสวงการ
2. เด็กหญิงปาณัสม์ ไชยชนะ
3. เด็กชายกัณชิระ อยู่สกุล
4. เด็กชายพัชรภรณ์ อุไรโรจน์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา213.00 (67.62%)
ผลการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงณัฐฐิญากรณ์ หงษ์สนิท
2. เด็กชายภูมินันท์ ปัดทุม
3. เด็กหญิงพรกนก เหล่าดี
4. เด็กหญิงอาทิตยา เกิดผล
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร252.00 (80%)
ผ่านรอบคัดเลือก
21. เด็กชายพันธุ์ธัช พันธุ
2. เด็กหญิงประภารดี สุขอาษา
3. เด็กชายรชต สุริยะศรี
4. เด็กหญิงบุญญิสา พลเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลยโสธร214.00 (67.94%)
ผ่านรอบคัดเลือก
31. เด็กหญิงจุฑามาศ ทะเกิงลาภ
2. เด็กชายภูธร โคตรฉิม
3. เด็กหญิงอัยรฎา อาจกมล
4. เด็กชายสุรศักดิ์ ศรีสวาท
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด213.00 (67.62%)
ผ่านรอบคัดเลือก
41. เด็กชายธีรภัทร พิลาชัย
2. เด็กชายธีระยุทธ บุษราคัม
3. เด็กหญิงรุจิรา เพ็งน้ำคำ
4. เด็กหญิงธัญชนก พินิจนารถ
โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง210.00 (66.67%)
51. เด็กชายสิทธิกร แก้วน่าน
2. เด็กชายวีระภัทร หงส์วงษ์
3. เด็กชายจิรภิญญา ดีนิล
4. เด็กชายขวัญวรี พิมพ์วัน
โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา207.00 (65.71%)
61. เด็กหญิงเฌอลิน ดวงประทีป
2. เด็กชายชัยกฤต โพธิ์ลาด
3. เด็กชายปรณัฐ ดำรงฤทธิกุล
4. เด็กชายรชต ชาญตะคุ
โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ203.00 (64.44%)
71. เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ตั้งสุริยานนท์
2. เด็กหญิงจีรพรรณี เยาว์จัตุรัส
3. เด็กชายคงธรรม กอบคำ
4. เด็กชายภูธิษเบศวร์ ชาภิรมย์
โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ200.00 (63.49%)
81. เด็กชายคุณพร้อม พิสิฐสุขสิริ
2. เด็กชายนธชัญ หงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงกันล์ฤทัย ศิริวุฒิ
4. เด็กชายภาคิน อินทร์ศักดิ์
โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ199.00 (63.17%)
91. เด็กชายนวพล บัวทองสิงห์
2. เด็กชายภูตะวัน สิทธิโภช
3. เด็กหญิงณัฐชา บัวผัน
4. เด็กหญิงชญานันท์ คาดพันโน
โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม197.50 (62.7%)
101. เด็กหญิงธีรดา เปศรี
2. เด็กชายกิตติ์ธีธัช เลิศธีรมงคล
3. เด็กชายวิชญพงศ์ บุราณรักษ์
4. เด็กหญิงศศลักษณ์ จินดากลาง
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา192.50 (61.11%)
111. เด็กหญิงสิริวรรณ อนันตพงศื
2. เด็กชายภานุวัฒน์ พันดา
3. เด็กหญิงเปรมฤดี แสนศรี
4. เด็กชายศราวฒิ จันปลิว
โรงเรียนบ้านท่าม่วง185.50 (58.89%)
121. เด็กชายกิตติกวิน กองศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา วิถีเทพ
3. เด็กชายอรรถกร ป้อมวงษ์
4. เด็กหญิงเนตรปรีญา มระตัง
โรงเรียนบ้านขนวน183.00 (58.1%)
131. เด็กชายฉัตรดนัย แก้วมิ่ง
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา จันทชำนิ
3. เด็กหญิงปภาดา ศรีมันตะ
4. เด็กชายอัครเดช แก้วมิ่ง
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น179.00 (56.83%)
ผลการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงคีตภัทร สุนทรศารทูล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์ อินทรกำจร
3. เด็กหญิงญาดา เปรื่องการ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส แสงลอย
โรงเรียนนารีวิทยา233.00 (73.97%)
ผ่านรอบคัดเลือก
21. เด็กชายณัฐพัฒน์ พัวพันธ์
2. เด็กชายภัทรุตม์ นุ่มมาก
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เขื่อนคำ
4. เด็กหญิงภัทรปภา กวินโชคศิริ
โรงเรียนบ้านบางกะปิ230.00 (73.02%)
ผ่านรอบคัดเลือก
31. เด็กหญิงชญาดา ศิริเมือง
2. เด็กหญิงเมธาวดี เกนขุนทด
3. เด็กหญิงกริชากร บุญทองเล็ก
4. เด็กหญิงณพัชญา ทวีวัฒนานนท์
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี223.50 (70.95%)
ผ่านรอบคัดเลือก
41. เด็กชายอิทธิกร แสงสว่าง
2. เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วพิลา
3. เด็กหญิงเขมจิรา ศรีดี
4. เด็กหญิงอัจจิมา วงศ์ฤทธิ์
โรงเรียนวัดปากบ่อ221.50 (70.32%)
ผ่านรอบคัดเลือก
51. เด็กชายเอดาวัฒน์ คงวงศ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ ศิริงาน
3. เด็กหญิงกนิษฐรินทร์ เจียวห้วยขวาง
4. เด็กหญิงลักษิกา ชุ่มจิต
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)221.50 (70.32%)
ผ่านรอบคัดเลือก
61. เด็กชายธนกร เพชรคง
2. เด็กหญิงลลดา สิงสร้าง
3. เด็กชายศุภกร เพชรคง
4. เด็กหญิงมุทิตา รอดทิม
โรงเรียนบ้านดอนทราย219.50 (69.68%)
ผ่านรอบคัดเลือก
71. เด็กชายทวีศักดิ์ สุดแน่น
2. เด็กชายชนกันต์ ศรีวัฒนา
3. เด็กหญิงสาว
4. เด็กหญิงชุติมา สองจินดา
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง219.00 (69.52%)
ผ่านรอบคัดเลือก
81. เด็กชายภูริวัฒ กังศรานนท์
2. เด็กหญิงณัฐรดา สมพงษ์
3. เด็กชายอชิราพิชญ์ ศรีวิเชียร
4. เด็กชายอริยะพัชร ศรีวิเชียร
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี218.00 (69.21%)
ผ่านรอบคัดเลือก
91. เด็กชายรชต หาญคำจันทร์
2. เด็กหญิงธนัชชา อุตรโส
3. เด็กหญิงพัชรี บัวคำ
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทโชติ
โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์)217.50 (69.05%)
ผ่านรอบคัดเลือก
101. เด็กชายจิรัฐโชติ พรเดช
2. เด็กชายศตคุณ ศรีประกอบศุกร์
3. เด็กหญิงพิมพิศา หาญนา
4. เด็กหญิงวริศรา กฐินเทศ
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง216.50 (68.73%)
111. เด็กชายพิชญากร อู่พิทักษ์
2. เด็กชายอาทิ แสงอุไร
3. เด็กหญิงกัญญาภัค สุนารัตน์
4. เด็กหญิงภาวัชญา อู่พิทักษ์
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)211.50 (67.14%)
121. เด็กชายจิรานุวัฒ บุญมาก
2. เด็กชายธนเดช แสงงาม
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา หมีคง
4. เด็กหญิงจิรัฐฑากาล สอนรอด
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม208.00 (66.03%)
131. เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์ผ่อง
2. เด็กชายอานนท์ เพิ่มลาภ
3. เด็กหญิงฐิตาพร พวกพันธ์
4. เด็กชายจักรกริช นาคชู
โรงเรียนวัดมณีเลื่อน207.50 (65.87%)
141. เด็กชายจิรเมธ เชยชม
2. เด็กชายอรรถนนท์ คงสนุ่น
3. เด็กหญิงพรสินี นาคศิลา
4. เด็กหญิงธนัชพร ยอดดำเนิน
โรงเรียนวัดสระไม้แดง207.00 (65.71%)
151. เด็กชายธนชน บุญเกิด
2. เด็กชายอัคคพล น้ำพุ
3. เด็กหญิงกัลย์รัตน์ มดแดง
4. เด็กหญิงณัฐวดี มดแดง
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ204.50 (64.92%)
161. เด็กหญิงสิภาลักษณ์ วงษ์ปัสสา
2. เด็กหญิงกุลธิดา เทวคุปต์
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์ กองกุล
4. เด็กหญิงณภัทรชา เคนพล
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน204.50 (64.92%)
171. เด็กหญิงกชนันท์ ศรียะวงค์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ พุ่มโลก
3. เด็กชายนพอนันต์ พูลพิพัฒน์
4. เด็กหญิงณัฐชญาภัทร ทาสีจันทร์
โรงเรียนบ้านเขากระปุก203.50 (64.6%)
181. เด็กชายก้องภพ ใจสุข
2. เด็กหญิงสุนันทา โอนอิง
3. เด็กชายทิตติรัตน์ แพรศรีทอง
4. เด็กหญิงอาทิตติยา คนหลัก
โรงเรียนบ้านจะโปรง203.00 (64.44%)
191. เด็กหญิงวรวีย์ ไพรอด
2. เด็กชายพีรดล คิดอยู่
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์ ประหยัดทรัพย์
4. เด็กชายมนัสวิน เดชอยู่
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)192.00 (60.95%)
201. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา จึงก๋ง
2. เด็กหญิงลักขิกา บ่อจักพันธ์
3. เด็กหญิงธนสร เอื้อมิตร
4. เด็กชายชัยวัฒน์ เปี่ยมเจริญ
โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล183.50 (58.25%)
211. เด็กชายกันตพงศ์ ไทยส่วย
2. เด็กหญิงศิรดา จอมทอง
3. เด็กชายทศภัทร อบหอม
4. เด็กหญิงพิชชาภา ชาตะหะ
โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล182.00 (57.78%)
221. เด็กชายณัฏฐชัย ไล้ทองคำ
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์ นาคเมือง
3. เด็กหญิงเขมจิรา น้อยบรรดิษ
4. เด็กชายปริญญาพัชย์ ศรีสุวรรณ์
โรงเรียนบ้านดอนกระชาย180.50 (57.3%)
231. เด็กชายณัฐกิตติ์ ป้องกัน
2. เด็กชายกฤตยชญ์ บุญรอด
3. เด็กหญิงพรรณิภา ทองอยู่
4. เด็กหญิงแสงเพชร สาระพงษ์
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย176.00 (55.87%)
241. เด็กหญิงเมษ์ลิสรา เทพประสาท
2. เด็กหญิงจันทนิภา ขำดิษฐ
3. เด็กชายสิทธินันท์ เปี่ยมศิริ
4. เด็กชายพีรพัฒน์ อิ่มสมบัติ
โรงเรียนบ้านท่ากร่าง163.00 (51.75%)
251. เด็กชายชาคริต สถิตย์ชนม์
2. เด็กหญิงปทิดา รัตนพงศ์
3. เด็กชายภัทรกร สุคำ
4. เด็กหญิงสุชาดา ชัยบุญโรจน์
โรงเรียนภารตวิทยาลัย161.50 (51.27%)
261. เด็กชายมนตธร ชุ่มอารมณ์
2. เด็กหญิงนิรชา ถ้ำกลาง
3. เด็กชายสิทธิพร บุณยทรรพ
4. เด็กหญิงเจตสุภา พวงธรรม
โรงเรียนวัดนกกระจาบ(ศิริสรณ์ประชาสรรค์)145.00 (46.03%)
ผลการประกวดผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงลลิตา นัยจิตร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยสุด
3. เด็กหญิงณภัทร พูดเพราะ
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พุทธคี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี239.00 (75.87%)
ผ่านรอบคัดเลือก
21. เด็กหญิงอรจิรา วัยอาภา
2. เด็กหญิงณัฐชา​ ช่วยส่ง
3. เด็กหญิงรมณ จุมพรม
4. เด็กหญิงปุญญิสา เหล่าซื่อสันวัฒ์
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์235.50 (74.76%)
ผ่านรอบคัดเลือก
31. เด็กหญิงโยษิตา เอี่ยมภู่
2. เด็กหญิงอทิตยา​ พรวิวัฒน์สุข
3. เด็กหญิงมุกดาวัน อินสีเชียงใหม่
4. เด็กหญิงทิพย์บงกช ศรีเศวต
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์227.50 (72.22%)
ผ่านรอบคัดเลือก
41. เด็กชายสรยุทธ บุญสงค์
2. เด็กชายอานนท์ เทียมทัด
3. เด็กชายอติเทพ ศรีภูมิภักดิ์
4. เด็กชายชาญชัย โสแพทย์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี224.50 (71.27%)
ผ่านรอบคัดเลือก

ผลการประกวด ระดับประถมศึกษาที่ ๔ - ๖

ผลการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงณฐมน​ พึ่ง​ศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์ ยศข่าย
3. เด็กหญิงชญานิน ยศข่าย
4. เด็กชายแทนคุณ วงศ์จันทร์
โรงเรียนพินิจวิทยา229.50 (72.86%)
ผ่านรอบคัดเลือก
21. เด็กชายชาติชาย ธะนะเกษม
2. เด็กหญิงพัชรา พรมหล่ำ
3. เด็กชายจิรศักดิ์ ทองอยู่
4. เด็กหญิงณัชชานันท์ สมบัติ
โรงเรียนวัดเขารูปช้าง213.50 (67.78%)
ผ่านรอบคัดเลือก
31. เด็กชายธีรโชติ แก้วเกิด
2. เด็กชายชนกานต์ อิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงธนิสร แก้วแท้
4. เด็กหญิงพิยะดา ทองหนัก
โรงเรียนเมตตาวิทยา208.50 (66.19%)
ผ่านรอบคัดเลือก
41. เด็กหญิงสิรินทิพย์ พลขันฑ์
2. เด็กชายชุติวัต ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงประภัสสร วิมล
4. เด็กชายภูตะวัน แตงทอง
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม202.50 (64.29%)
51. เด็กชายศุภกร มัจฉิม
2. เด็กชายกรชวัล สุขแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญาดา จันทรมณี
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิลึก
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79202.50 (64.29%)
61. เด็กชายชัชวาลย์ ศรีกะชา
2. เด็กชายธีระเดช ศิริ
3. เด็กหญิงกิตติยา สุวรรณโชติ
4. เด็กหญิงเกษรา สุขเลิศ
โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี200.00 (63.49%)
ผลการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงนภสร ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงนลินรัตน์ นามวงษ์
3. เด็กหญิงศิโสภา เศียรอุ่น
4. เด็กชายธิษณะ เพชรมณี
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง247.50 (78.57%)
ผ่านรอบคัดเลือก
21. เด็กชายชนกันต์ หนูมาก
2. เด็กหญิงเกวลี เรืองติก
3. เด็กชายณภัทร คงทอง
4. เด็กหญิงเบญญาภา นิลสุข
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน231.50 (73.49%)
ผ่านรอบคัดเลือก
31. เด็กหญิงณิชาภัทร ชูแก้วงาม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์ สีมาพันธ์
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ มณีฉาย
4. เด็กหญิงธิดาพร รัตนสุภา
โรงเรียนบ้านชายคลอง229.50 (72.86%)
ผ่านรอบคัดเลือก
41. เด็กชายภัทรดนัย กุลเพชรกำธร
2. เด็กหญิงธัญชนก บุญแก้ววัน
3. เด็กชายภัทรดนัย ปาระมาศ
4. เด็กหญิงสวรส ชินวงศ์
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)225.50 (71.59%)
51. เด็กชายธนวัฒน์ สุขศรี
2. เด็กหญิงกันติชา ทองนันท์
3. เด็กชายปภังกร จันทร์จำปา
4. เด็กหญิงปาริฉัตร ทองสีทอง
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7220.50 (70%)
61. เด็กชายธีรกฤต ชำนาญกิจ
2. เด็กชายภูริทัต หัสสาคร
3. เด็กหญิงเปรมสินี อู่เงิน
4. เด็กหญิงนันท์ณภัทร ขวัญเมือง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา219.50 (69.68%)
71. เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญสุข
2. เด็กหญิงธนัชชานันท์ ยอดโรจน์
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ สุตระ
4. เด็กหญิงปภัสรา ล้วนศิริ
โรงเรียนวัดดินดอน217.50 (69.05%)
81. เด็กชายกษิณ โสภารัตน์
2. เด็กชายพีระพัฒน์ ทองยอด
3. เด็กหญิงนารีรัตน์ แพนแดง
4. เด็กหญิงมินธญา แซ่อ่อง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา215.00 (68.25%)
91. เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทองโอ
2. เด็กชายภูริวัต ขวัญเมือง
3. เด็กหญิงพัชราวดี สุท่าเรือ
4. เด็กหญิงอัญรัตน์ ชำนาญกิจ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา215.00 (68.25%)
ผลการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กชายรัชชานนท์ ถาวิเศษ
2. เด็กชายอธิกรณ์ สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงแก้วเกล้า ศรีสุขดี
4. เด็กหญิงภัทรธิดา แทนจำรัส
โรงเรียนบ้านตาด252.50 (80.16%)
ผ่านรอบคัดเลือก
21. เด็กหญิงพิชญาภา พิมภาสูง
2. เด็กหญิงลภัสรดา ทวยภา
3. เด็กชายภูมิพัฒน์ อินอ่อน
4. เด็กหญิงชิตากานต์ สีขุนทอง
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร250.00 (79.37%)
ผ่านรอบคัดเลือก
31. เด็กหญิงกนกพร นักธรรม
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา คำตุ้ม
3. เด็กหญิงลภัสดา วงษ์ชู
4. เด็กหญิงจิตรานุช กิจพา
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร247.00 (78.41%)
ผ่านรอบคัดเลือก
41. เด็กชายวายุภัทร์ ถาวิเศษ
2. เด็กชายเมฆ์ฆาวิณณ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง
3. เด็กหญิงรัตนวรรณ โนวฤทธิ์
4. เด็กหญิงรินดา พันธุโคตร
โรงเรียนบ้านตาด245.00 (77.78%)
51. เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรดา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทานะติง
3. เด็กชายชลราราม อิงสา
4. เด็กชายไมตรี ลุนพิลา
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด238.50 (75.71%)
61. เด็กชายธีรเดช วงษ์โก
2. เด็กชายธวัชชัย สุธรรมราช
3. เด็กหญิงภัทรปภา หล่อนจำปา
4. เด็กหญิงกชนิภา พั้วมณี
โรงเรียนบ้านตาด226.50 (71.9%)
71. เด็กชายนบนที กาลนาน
2. เด็กหญิงบุษกร สมบุตร
3. เด็กหญิงประทุมทิพย์ ทุลินไธสง
4. เด็กหญิงทิพย์วรา สีผาย
โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม224.75 (71.35%)
81. เด็กหญิงพาขวัญ พกาแก้ว
2. เด็กชายทัศนพงษ์ ทองถาวร
3. เด็กหญิงรวิสรา ศรีพยัคฆ์
4. เด็กหญิงธิดาพร แซ่จัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์224.00 (71.11%)
91. เด็กหญิงเกศรา โพธิไพรสน
2. เด็กหญิงปฐวีรัตน์ ล้วนฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุทธิณี สุวรรณศรี
4. เด็กชายกวินภพ ทองเอี่ยม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์221.00 (70.16%)
101. เด็กหญิงชนากานต์ สมพงษ์ผึ้ง
2. เด็กชายธนพนธ์ อินทร์สุข
3. เด็กหญิงจุฑามาศ กลิ่นแมน
4. เด็กหญิงณัฐริกา ชินรัมย์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์219.50 (69.68%)
111. เด็กหญิงสุชาวดี ชาประดิษฐ์
2. เด็กชายจักรภัทร ชุมมาตร
3. เด็กหญิงกัลยานี วงสุโท
4. เด็กหญิงลักษมณ อ่ำเอี่ยม
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ218.00 (69.21%)
121. เด็กหญิงอริสรา วะโนปะ
2. เด็กหญิงอริศรา เลิศจริยา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์ อ่อนสลวย
4. เด็กหญิงธนพร ชมชื่น
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้215.00 (68.25%)
131. เด็กชายฉัตรมงคล มาลัย
2. เด็กหญิงเจตนิภัทร มหาวงค์
3. เด็กชายชัยยุทธ แสนมหาชัย
4. เด็กหญิงกัญญาภัทร ชาพา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร213.00 (67.62%)
141. เด็กหญิงญาณิศา จันทะคาม
2. เด็กหญิงนิลณภัทร ปาปะขำ
3. เด็กหญิงวรัทยา พุทธสารวงค์
4. เด็กหญิงอัญธิสา บาลี
โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ210.50 (66.83%)
151. เด็กชายก้องกิดากร สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชา แพรสีนวล
3. เด็กชายเกียรติชัย อุปครราช
4. เด็กหญิงพัชรินทร์ ศิลาห้อย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร198.50 (63.02%)
161. เด็กหญิงธนิดา อาจทวี
2. เด็กชายปัญญา นิวาท
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์ มูลสิติ
4. เด็กชายพรมมินทร์ วงศ์เสนา
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา196.00 (62.22%)
171. เด็กชายภาสกร พันดา
2. เด็กหญิงกัญญารัจน์ นาโควงศ์
3. เด็กหญิงสลินทิพย์ คำประสงค์
4. เด็กหญิงปภัสรา แสนภูวา
โรงเรียนบ้านท่าม่วง190.50 (60.48%)
181. เด็กหญิงชลธิชา เชิดเกาะ
2. เด็กชายธนากร พิลานนท์
3. เด็กหญิงพรชนัน นิลด่านกลาง
4. เด็กชายภัทรพล รัตนรักษ์
โรงเรียนบ้านมะค่า190.50 (60.48%)
191. เด็กหญิงอิมประภัสรา หามา
2. เด็กชายอนุภัทร วุฒิธา
3. เด็กหญิงธิชารัตน์ ศิริวิ
4. เด็กชายเทพมงคล ดวงไกรแฝง
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา184.50 (58.57%)
201. เด็กชายศตวรรษ พันธ์ไชย
2. เด็กชายณัฐวัฒน์ เพ็งดี
3. เด็กชายอารันกร พันดา
4. เด็กชายณัฐธิชา พันดา
โรงเรียนบ้านท่าม่วง180.50 (57.3%)
211. เด็กชายณัฐภูมินทร์ ไชยมี
2. เด็กหญิงกัณฐิกา เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงลักขณา พบขุนทด
4. เด็กชายจิรเดช ช้อนศรี
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น177.00 (56.19%)
221. เด็กชายภูวนาท ลายผักแว่น
2. เด็กหญิงกณิการ์ แซ่เตียว
3. เด็กหญิงอิสฎาอร ศรีดอน
4. เด็กหญิงอนุสรา ไชยน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว159.50 (50.63%)
ผลการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กชายกันติชา เรืองจุ้ย
2. เด็กหญิงไอรดา หนุนภักดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุภัชชา เทียมเสมอ
โรงเรียนนารีวิทยา255.50 (81.11%)
ผ่านรอบคัดเลือก
21. เด็กหญิงปวริศา สุมารัตน์
2. เด็กหญิงพิชญ์ภัชร์ ศรีวิเชียร
3. เด็กหญิงธัญชภรณ์ นิยม
4. เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แขพรมราช
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี243.50 (77.3%)
ผ่านรอบคัดเลือก
31. เด็กหญิงวิมุตตา ภูมิวิเศษ
2. เด็กหญิงสิปโปทัย รัตนตั้งตระกูล
3. เด็กหญิงกมลชนก แก้วอินัง
4. เด็กหญิงมุจลินทร์ บุญยิ่งสถิตย์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย238.00 (75.56%)
ผ่านรอบคัดเลือก
41. เด็กชายกิตติชัย เชิดโฉม
2. เด็กชายรัชชานนท์ เขียวสนั่น
3. เด็กหญิงเกตนิภา ทุคหิต
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ สุขเกษม
โรงเรียนบ้านวังผาลาด238.00 (75.56%)
ผ่านรอบคัดเลือก
51. เด็กชายชโยดม บูรณวิทย์
2. เด็กชายภาคิร พันธ์ุพานิช
3. เด็กหญิงดลรวี เพ่งพินิจ
4. เด็กหญิงจรรยพร บาระมี
โรงเรียนนารีวิทยา235.25 (74.68%)
ผ่านรอบคัดเลือก
61. เด็กหญิงกวินธิดา วารีใส
2. เด็กหญิงชนินาถ จันคนา
3. เด็กหญิงศิรภัสสร ทิพย์มงคล
4. เด็กหญิงวิภาวี ลากระโทก
โรงเรียนวัดหนองติม233.00 (73.97%)
ผ่านรอบคัดเลือก
71. เด็กชายกฤษนันท์ พลเสน
2. เด็กชายกมลภพ อุทัศน์
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร์ พิทักษ์สินสุข
4. เด็กหญิงณัฐนิชา สินธุ์ประสพชัย
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต229.75 (72.94%)
ผ่านรอบคัดเลือก
81. เด็กชายสิริวัฒน์ โชคลาภ
2. เด็กหญิงวชิรญา โฉมงาม
3. เด็กหญิงธัญญ์นรี คำเพ็ง
4. เด็กหญิงปนัดดา แสนกล้า
โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)229.50 (72.86%)
ผ่านรอบคัดเลือก
91. เด็กหญิงปณิดา วุฒิอนันต์ชัย
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ โชติศิริธราธรณ์
3. เด็กหญิงฝน
4. เด็กหญิงวิมลณัฐ จันทวาศ
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ228.50 (72.54%)
ผ่านรอบคัดเลือก
101. เด็กหญิงเพชราภรณ์ ภิรมย์กุล
2. เด็กหญิงปภาวรินท์ มูลสินธุ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา พาอุ่นใจ
4. เด็กหญิงกรรณิกา สอนภู
โรงเรียนคลองสาม227.00 (72.06%)
111. เด็กชายบุญยัง ชัยยะวงษา
2. เด็กชายกฤษธนากรณ์ ชมชื่น
3. เด็กชายอนุชา สนั่นวงศ์
4. เด็กหญิงวีรวรรณ แดงแพร
โรงเรียนวัดหนองสีงา(ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)225.50 (71.59%)
121. เด็กชายวรภพ กรอบรูป
2. เด็กชายวรพล กรอบรูป
3. เด็กหญิงณัฐมล วัชระชัยสุรพล
4. เด็กหญิงบุณยธร ชัมพูชนะ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม225.50 (71.59%)
131. เด็กหญิงวิภารัตน์ นิพันธ์ประศาสน์
2. เด็กหญิงปวริศา อ่อนนิ่ม
3. เด็กหญิงปาลิตา สราอรรถ
4. เด็กชายกิตติพัทธ์ พรมดี
โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา222.00 (70.48%)
141. เด็กชายพีระวัฒน์ มดแดง
2. เด็กชายสุดรัก สวัสดิ์สิทธิ์โชค
3. เด็กชายอริศรา มดแดง
4. เด็กหญิงนาดา บุญเกิด
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ220.50 (70%)
151. เด็กชายพันธุ์ธัช สองจินดา
2. เด็กหญิงขนิษฐา ศรีวัฒนา
3. เด็กหญิงปัญจวรรณ ทองอินทร์
4. เด็กหญิงถ่วน
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง219.50 (69.68%)
161. เด็กชายอภินันท์ มีมนต์
2. เด็กหญิงจิดาภา พลเชี่ยว
3. เด็กชายภูริชช์ สว่างศรี
4. เด็กหญิงภูริชญา สว่างศรี
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี218.00 (69.21%)
171. เด็กหญิงศิริรัตน์ ชื่นกมล
2. เด็กชายพงศ์พณิช ส่งมณี
3. เด็กหญิงนริตา จิตมั่น
4. เด็กชายอัมพล ชื่นกมล
โรงเรียนบ้านจะโปรง216.50 (68.73%)
181. เด็กชายภานุวัฒน์ ตาละลักษณ์
2. เด็กหญิงจินดามณี ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงยุวดี อินทรแหยม
4. เด็กหญิงกมลชนก บุษดี
โรงเรียนบ้านเขากระปุก216.50 (68.73%)
191. เด็กชายพัน คำยันต์
2. เด็กชายวีรพัฒน์ เถื่อนเนาว์
3. เด็กหญิงวรการณ์ ณคร
4. เด็กชายธีรเทพ อ่อนพฤกษ์ภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)215.00 (68.25%)
201. เด็กชายนพล โอสกานนท์
2. เด็กหญิงมุยดารัตน์ รักวงศ์
3. เด็กหญิงฐิติมา แย้มทวีทรัพย์
4. เด็กหญิงฐาปนี แย้มทวีทรัพย์
โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์)215.00 (68.25%)
211. เด็กชายไกรวิทย์ มีพันธ์
2. เด็กหญิงชนาทิพย์ เกตุผดุง
3. เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่ไล้
4. เด็กชายวิทวัส สุขโข
โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า214.50 (68.1%)
221. เด็กชายสายชล จวบลอย
2. เด็กหญิงณิชพิมพ์ เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงบุญสิตา วิสริด
4. เด็กหญิงปพิชญา พรหมปัญญา
โรงเรียนวัดหินดาษ214.00 (67.94%)
231. เด็กชายวัชระ ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงอรจิรา คะเชนทร
3. เด็กหญิงอภิชญา ศรีสนิท
4. เด็กหญิงสรารัตน์ วงศ์สงวน
โรงเรียนวัดมณีเลื่อน214.00 (67.94%)
241. เด็กหญิงจิราภา สีหานาม
2. เด็กชายวัชรรินทร์ อ่อนงาม
3. เด็กชายนพรุจ นาคแจ้ง
4. เด็กหญิงณัฐวรา ชาภักดี
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน213.50 (67.78%)
251. เด็กหญิงวัลลี ตรีเมฆ
2. เด็กหญิงธัญจิรา หาญสุด
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
4. เด็กชายอานุภาพ แก่นจันทร์
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท211.00 (66.98%)
261. เด็กชายธนวัฒน์ เศษฐีระ
2. เด็กหญิงมาลิสา ไม้แก่น
3. เด็กชายธีรภัทร์ ขุนองค์แก้ว
4. เด็กหญิงปัญฑิตา นาเมือง
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม211.00 (66.98%)
271. เด็กชายไชยพศ ทองดี
2. เด็กหญิงกิตติพร กุหลาบ
3. เด็กหญิงภาวิณี บัวขาว
4. เด็กหญิงธันยธร มีกุดา
โรงเรียนบ้านมะขามเอน211.00 (66.98%)
281. เด็กชายยศกร ลดโพก
2. เด็กชายธนวรรธน์ เกษชม
3. เด็กหญิงจิราภา วีระกุล
4. เด็กหญิงพชรภรณ์ นาคชม
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์210.50 (66.83%)
291. เด็กชายคมสัน ทัดแก้ว
2. เด็กชายณฐปกรณ์ บุพลับ
3. เด็กหญิงดวงกมล ผลดี
4. เด็กหญิงณัฐชยา โทผา
โรงเรียนวัดเกาะกา210.00 (66.67%)
301. เด็กหญิงณิชชาพันณ์ แข็งยิ่งยงค์
2. เด็กหญิงชนกสุดา วงศ์คัน
3. เด็กชายมายด์ -
4. เด็กชายประกาสิทธิ์ บุญช่วย
โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป209.50 (66.51%)
311. เด็กชายนริศ นันทศรี
2. เด็กชายพีระพัฒน์ บุญมา
3. เด็กหญิงนวพรรษ จับน้อย
4. เด็กหญิงอุทัยวรรณ ปิ่นปี
โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร)208.50 (66.19%)
321. เด็กหญิงพรรณภัทร ทาเวียง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์ น่วมปาน
3. เด็กหญิงพรรณวดี เข็มกลัด
4. เด็กชายกอบบุญ วิไลขำ
โรงเรียนวัดสระไม้แดง208.50 (66.19%)
331. เด็กชายจิณณวัตร เกษคำ
2. เด็กชายรัตนเดช ขาสันเทียะ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีธูป
4. เด็กหญิงชาริสา พิพิทธ์
โรงเรียนวัดหนองสุทธะ208.50 (66.19%)
341. เด็กหญิงรุณกมล สังขดิษ
2. เด็กชายจตุรงค์ เพ็งสุวรรณ
3. เด็กหญิงนภัสสรณ์ นำระนะ
4. เด็กชายศาสวัต กาญจนอารีรัตน์
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)207.00 (65.71%)
351. เด็กหญิงเกศสิณี มีคุณ
2. เด็กหญิงอรัชพร แตงอ่อน
3. เด็กชายพีรวิชญ ทองสุข
4. เด็กชายนันทิพัฒน์ พุอ้อย
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย204.50 (64.92%)
361. เด็กชายพัสกร โพธิพระรส
2. เด็กชายปัญญาวัฒน์ จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงนุธิดา โตประเสริฐ
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร ศีรจัน
โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง204.50 (64.92%)
371. เด็กชายวราภรณ์ วัชนุชา
2. เด็กหญิงณิชกมล สว่างชื่น
3. เด็กชายอดิศร โฉมงาม
4. เด็กหญิงศรัญญา ศิริมงคล
โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน204.50 (64.92%)
381. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนัชชา ทองไพจิตร
3. เด็กหญิงกวินรัตน์ พัฒนกุล
4. เด็กหญิงญากานดา สกุลพราหมณ์
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร203.00 (64.44%)
391. เด็กหญิงณัฐกมล อยู่คำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ โกรดประโคน
3. เด็กชายไวยากร ฤทธิเหมาะ
4. เด็กชายวงศกร แสงคำ
โรงเรียนวัดนกกระจาบ​(ศิริ​ส​รณ์​ประชา​สรรค์)​201.50 (63.97%)
401. เด็กหญิงนิษา สุขดอนไพร
2. เด็กหญิงรัชดาวัลย์ ดีดวงพันธุ์
3. เด็กหญิงเบญจพร ท้าวแผนบุญ
4. เด็กหญิงธนิดา ทองดอนเหมือน
โรงเรียนวัดสระพัง201.00 (63.81%)
411. เด็กชายเมธานันท์ คำจันทร์
2. เด็กชายวุฒิกร สังข์เจริญ
3. เด็กหญิงณัฐพร ทองประไพ
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ช้างอ่อน
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม200.00 (63.49%)
421. เด็กชายพิชญะ ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรวดี ศรีแก่น
3. เด็กหญิงภัทราวดี อำไธสง
4. เด็กหญิงสิริกัญญา มารมย์
โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์)199.50 (63.33%)
431. เด็กชายกฤษณพงศ์ คำเลิศ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา เขียวงาม
3. เด็กชายสันติภาพ พิทักษ์สันติ
4. เด็กหญิงบุญสิริย์ แข็งยุทย์
โรงเรียนบ้านดอนทราย198.50 (63.02%)
441. เด็กหญิงกันยาภา บุญส่ง
2. เด็กหญิงสิริยากร เส็งแสงทอง
3. เด็กหญิงสุกัลญา ศิธรกุล
4. เด็กหญิงเอ ลาดชะวง
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน196.50 (62.38%)
451. เด็กชายอานนท์ สนธิสาคร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์ เศรษฐวารี
3. เด็กหญิงชนิกานต์ เพียรเหมือน
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูลศิริ
โรงเรียนวัดนาคราช191.00 (60.63%)
461. เด็กชายศุภกร พิศโฉม
2. เด็กชายทัพไท เปี่ยมเจริญ
3. เด็กหญิงชุลีกร ยันดี
4. เด็กหญิงศตพร พิศโฉม
โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล190.00 (60.32%)
471. เด็กหญิงศุภิชญา อนันตรงศ์
2. เด็กหญิงกฤตพร นุ่มดี
3. เด็กหญิงภัทราวดี เมืองช้าง
4. เด็กหญิงพีรดา อยู่ดี
โรงเรียนวัดสนามชัย186.00 (59.05%)
481. เด็กหญิงจิณัฐตา มากขุนทด
2. เด็กหญิงสันริศา เสาร์แก้ว
3. เด็กหญิงชฎาฉัตร ทองแพ
4. เด็กหญิงชันยพร รอดนิล
โรงเรียนบ้านดอนกระชาย182.00 (57.78%)
491. เด็กหญิงศิรประภา อินทรสูต
2. เด็กชายยศธนะ เพ็ญภู่
3. เด็กหญิงเรณุกา อินทลักษณ์
4. เด็กชายพัศนันท์ ไกรสังข์
โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ178.50 (56.67%)
501. เด็กชายปฏิพัทธ์ พูลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงภคมน เยือกเย็น
3. เด็กหญิงพรพิมล จันทร์พราหมณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รัตนวิจิตร
โรงเรียนเนินดินแดง177.50 (56.35%)
511. เด็กหญิงชุลีกร มั่นปาน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา น้ำจันทร์
3. เด็กชายณวรัศม์ บุญยะ
4. เด็กหญิงสิริรัตน์ ถิ่นทวี
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน169.00 (53.65%)
521. เด็กหญิงทักษพร องพระ
2. เด็กหญิงวรกานต์ กรึงไกร
3. เด็กหญิงนัชชา กรึงไกร
4. เด็กชายจิรภัทร กรึงไกร
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ166.50 (52.86%)
531. เด็กหญิงจันทการต์ อนันสลุง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ นิกขำ
3. เด็กหญิงกนกรัตน์ ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงเอวดี ศรีทอง
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ160.00 (50.79%)
541. เด็กหญิงรัตนา เมง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์ วิสมล
3. เด็กชายชุติพงศ์ วิสมล
4. เด็กชายพิพัฒน์ ทรัพยโภคา
โรงเรียนวัดเนินยาง157.00 (49.84%)

คำถามที่พบบ่อย

1. เมื่อเข้า Zoom แล้ว เริ่มทำการประกวดได้เลยใช่ไหมค่ะ
เมื่อผู้ประกวดหรือครูผู้ช่วยบันทึกภาพเข้า Zoom แล้วนับ 1-5 แล้วเริ่มทำการประกวดได้เลย กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนการสอบตามลำดับหมายเลขในระบบอัตโนมัติในภายหลังท่านทำการประกวดเสร็จ
2. ตัวแทนปฏิบัติท่าบังคับการกราบเบญจางคประดิษฐ์กี่คน ต้องเป็นนักเรียนชาย หรือ นักเรียนหญิง
ปฏิบัติเพียง ๑ คน จากทีม ๔ คน จะเป็นนักเรียนชาย หรือนักเรียนหญิงก็ได้ โดยผู้เข้าประกวดที่ทำท่ากราบเบญจางคประดิษฐ์จะต้องรับบทบาทสมมุติเป็นนักเรียนเท่านั้น
3. ในวันประกวดครูผู้สอนและผู้ประกวดต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง
๑ ครูผู้สอนจัดเตรียมป้ายบทบาทสมมุติทั้ง ๔ ตัวละคร ตามที่โจทย์กำหนดและติดให้กรรมการเห็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องติดหมายเลขใดๆ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียน เพื่อนนักเรียน คุณพ่อ (คุณแม่) คุณครู (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่โจทย์กำหนด) กรณีที่โจทย์กำหนดบทบาทสมมุติมาว่า คุณพ่อ (คุณแม่) ลุง (ป้า) ตา (ยาย) ปู่ (ย่า) ให้ผู้เข้าประกวดเลือกตามเพศสภาพหรือตามความเหมาะสมของผู้เข้าประกวดได้เลย โดยครูจะทราบในเวลาประกาศโจทย์การประกวดและมีเวลาจัดเตรียมพร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
๒. ครูผู้สอนจัดเตรียมอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น สมุดการบ้าน กระเป๋านักเรียน ถุงของฝาก พานทรงสูง ถ้วยรางวัล แก้วน้ำ เหยือกน้ำ โต๊ะ หรือเก้าอี้ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการประกวดตามโจทย์ที่ได้รับ (ทางทีมเข้าประกวดไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง หรูหรา ขอให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เข้าประกวด หรือถ้าหาไม่ได้ก็สามารถเขียนป้ายกำกับว่าสมมุติว่าสิ่งนั้นๆ คืออุปกรณ์อะไรให้กรรมการเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นถ้าโจทย์กำหนดให้มีพวงมาลัย แต่ขณะที่ทำการบันทึกภาพไม่มีพวงมาลัย ก็ใช้กระดาษเขียนว่าพวงมาลัย ทางโครงการฯ ก็อนุโลมให้ได้)
4. ในวันประกวดครูผู้สอนและผู้ประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดอย่างไร
๑ ขั้นตอนก่อนการประกวด
๑.๑ เข้าระบบผ่าน www.เท่อย่างไทย.com แล้ว Log in เข้าระบบ ทั้งครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ช่วยบันทึกภาพ
๑.๒ เมื่อถึงเวลาประกวด ระบบจะอนุญาตให้พิมพ์โจทย์ข้อสอบตามรุ่นที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด + ครูช่วยเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ตามที่โจทย์กำหนด
๒ ขั้นตอนการฝึกซ้อม
ฝึกซ้อมโจทย์ข้อสอบที่ได้รับ สำหรับการประกวดมารยาทไทย ดังนี้
๒.๑ ระดับประถมต้น ป.๑ - ป.๓ ครูผู้สอนสามารถอยู่ให้คำแนะนำและฝึกซ้อมได้ (ใช้เวลาในการฝึกซ้อมไม่เกิน ๑๐ นาที)
๒.๒ ระดับประถมปลาย ป.๔ - ป.๖ ผู้ประกวดจะต้องปรึกษาและฝึกซ้อมร่วมกันเองในทีม โดยไม่มีครูผู้สอนให้คำแนะนำ (ใช้เวลาในการฝึกซ้อมไม่เกิน ๑๐ นาที)
หมายเหตุสำคัญมาก
**ผู้เข้าประกวดที่จะปฎิบัติท่ากราบเบญจางคประดิษฐ์ จะต้องรับบทบาทสมมุติเป็นนักเรียนเท่านั้น ส่วนสมาชิกที่เหลือจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะตกลงกันเองในทีม**

๓ ขั้นตอนการประกวด โดยแต่ละทีมเข้าประกวดจะมีเวลาการประกวด ๔ นาที ในการประกวดเท่านั้น
๓.๑ ผู้เข้าประกวดยืนเรียงหน้ากระดานโดยผู้เข้าประกวดที่รับบาทสมมุติที่เป็น นักเรียน จะอยู่คนแรกด้านซ้ายสุดของแถว
๓.๒ ทีมเข้าประกวดทำความเคารพคณะกรรมการด้วย ท่าไหว้แบบชายและแบบหญิง (ไม่ต้องกล่าวสวัสดีครับ/ค่ะ) เป็นการทักทายคณะกรรมการ
๓.๓ หัวหน้าทีมที่รับบทบาทสมมุติเป็น นักเรียน ก้าวออกมาด้านหน้า ๑ ก้าว และขวาหันหรือซ้ายหัน ๑ ครั้ง เพื่อหันด้านข้างให้กรรมการ หลังจากนั้นให้ปฏิบัติท่าบังคับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เมื่อเสร็จแล้วให้กลับไปยืนเข้าแถวในตำแหน่งเดิมร่วมกับสมาชิกในทีม ขอให้ครูผู้ช่วยบันทึกภาพทำการบันทึกภาพอย่างชัดเจน
๓.๔ เมื่อหัวหน้าทีมกลับเข้ามายืนประจำแถวร่วมกับสมาชิกแล้ว ให้ทีมเข้าประกวดปฏิบัติตามเหตุการณ์สมมุติตามที่โจทย์กำหนดให้แล้วเสร็จ โดยใช้เวลาไม่เกิน ๔ นาที
๓.๕ เมื่อทีมเข้าประกวดปฏิบัติเหตุการณ์สมมุติแล้วเสร็จ ให้ทีมเข้าประกวดกลับมายืนเรียงแถวหน้ากระดานเช่นเดิม แล้วทำท่าไหว้แบบชายและแบบหญิง (ไม่ต้องกล่าวสวัสดีครับ/ค่ะ) เพื่อเป็นการลาคณะกรรมการอีกครั้ง เป็นการเสร็จสิ้นการประกวด
5. การตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงจะต้องตั้งอย่างไรในวันประกวด

ตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพให้พร้อมในแนวนอนเท่านั้น ในระยะภาพที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้อย่างชัดเจน เมื่อผู้เข้าประกวดพร้อมจะทำการประกวดแล้ว ครูผู้ช่วยบันทึกภาพถึงจะกดเข้าโปรแกรม Zoom เท่านั้น หลังจากคลิกเข้าสู่ลิงค์โปรแกรม Zoom ในการประกวด แนะนำให้คลิกเลือก Wifi or Cellular Data เพื่อเปิดการใช้เสียง
6. เมื่อทำการประกวดเสร็จสิ้นจะต้องปิดแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) อย่างไร
ให้ปุ่มกด “Leave” และ “Leave Meeting” ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบน หรือขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ได้ประมวลผลเรียบร้อย ถือว่าการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น ทางโครงการฯ จะจัดพิมพ์และส่งใบประกาศนียบัตรไปยังสถานศึกษาของท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเพียงครั้งเดียว) หรือหากพิมพ์ชื่อ-นามสกุลผิดสามารถแก้ไขใบประกาศนียบัตร โดยการ Login เข้าระบบด้วยอีเมลและรหัสของสมาชิก ทำการแก้ไขและสั่งพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเองได้
7. ครูสามารถติดตามผลการประกวดรอบคัดเลือกได้ทางช่องทางใด และ เมื่อใด
ครูสามารถติดตามดูผลการประกวดตามที่โครงการฯ ได้ประกาศไว้แล้วผ่าน www.เท่อย่างไทย.com อย่างช้าไม่เกินวันเวลาที่ประกาศไว้แล้วในระเบียบการสมัคร และทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
8. รอบชิงชนะเลิศจะจัดการประกวดแบบใด
การประกวดในรอบชิงชนะเลิศทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดประกวดทั้งวัน เวลาและรูปแบบการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วงเวลานั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าประกวดเป็นหลัก และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดกิจกรรมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทราบต่อไป
9. ไม่มั่นใจว่าจะเข้าและใช้ระบบในการประกวดได้อย่างถูกต้อง
๑ ทางโครงการฯ คำนึงถึงเรื่องการเข้าระบบและการใช้ระบบได้อย่างคุ้นเคย จึงได้จัดให้ครู ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ และนักเรียนได้ทดสอบระบบ ระยะการบันทึกภาพ เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนวันประกวดจริง โดยแบ่งวันทดสอบระบบตามภูมิภาค ตามวันที่ประกาศในระเบียบการและสามารถตรวจสอบอีกครั้งในการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด
๒ ในรอบทดสอบระบบทางโครงการฯ จะมีตัวอย่างข้อสอบให้ได้ทดสอบ เพื่อให้ครู ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ และผู้เข้าประกวด ได้ทดลองและปฏิบัติตามขั้นตอนการประกวด รวมถึงการตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ได้อย่างถูกต้อง โครงการฯ อนุญาตให้ ครู ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ สามารถตรวจสอบคลิปการทดสอบของตนเองได้ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com เช่นเดิม
***หมายเหตุ การประกวดรอบคัดเลือก ทีมเข้าประกวดจะไม่สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***
10. ถ้าอินเตอร์เน็ตหลุดระหว่างการประกวดต้องทำอย่างไร
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด สามารถคลิกลิงค์เดิมเพื่อเข้าประกวดอีกครั้งได้ ภายในเวลาที่ระบบกำหนด
11. ถ้าเข้าประกวดในเวลาที่กำหนดไม่ทัน สามารถประกวดใหม่ได้หรือไม่
ไม่สามารถเข้าประกวดใหม่ได้ เนื่องจากเกินเวลาที่ระบบกำหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์
12. ในกรณีที่ใช้อีเมลเดียวกัน ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด เข้าลิงค์ประกวดผิดคน สามารถออกและเข้าประกวดในลิงค์ที่ถูกต้องได้หรือไม่ และเข้าผิดตอนแรกควรจะต้องทำอย่างไร
สามารถออกจากห้องที่ผิดและเข้าลิงค์ใหม่ในห้องที่ถูกต้องได้
13. ถ้าไม่แน่ใจว่าเข้าลิงค์ประกวดถูกต้องหรือไม่ ควรทำอย่างไร
ควรจะออกและเข้าใหม่ในลิงค์ที่มั่นใจว่าถูกต้อง
14. อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพสำหรับการประกวดควรใช้อุปกรณ์อะไร
การบันทึกภาพด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากสามารถจัดมุมกล้องได้ง่ายและให้คุณภาพการบันทึกวิดีโอที่เพียงพอ หรือหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ควรใช้กล้องเว็บแคมเป็นอุปกรณ์เสริมในการบันทึกภาพ

อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956