Nature

วาดภาพดิจิทัล

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด ระเบียบการประกวด

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

ระเบียบการประกวด

สมัครเข้าร่วมโครงการ / เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการประกวด


 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
หัวข้อการประกวด "เปลี่ยนความคิด พลิกชุมชนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน"

รางวัล ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน ภาพ
ชนะเลิศเด็กหญิงศิรภัสสร ธนะโสภณโรงเรียนวชิราลัย
รองชนะเลิศอันดับ ๑เด็กหญิงบุณยอร ทวีชาติโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ ๒เด็กหญิงธนากานต์ ฤทธิ์เนติกุลโรงเรียนสตรีวิทยา​๒​ในพระ​ราชูปถัมภ์​ฯ​
ชมเชยเด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร์เพ็ญโรงเรียนสตรีนนทบุรี
ชมเชยเด็กหญิงจินต์จุฑา ค้าทันเจริญโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ชมเชยเด็กหญิงพัชรนันท์ สินธุไชยโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ปวช.
หัวข้อการประกวด "เปลี่ยนความคิด พลิกชุมชนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน"

รางวัล ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน ภาพ
ชนะเลิศนายกีรติ มั่งมีโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๑นางสาวปาลิตา ตูปซองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับ ๒นางสาวนววรรณ อุนแดงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ชมเชยนายนันทวัฒน์ และมิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชมเชยนางสาวคณัสนันท์ ประทุมเงินโรงเรียนนางรอง
ชมเชยนายปกรณ์ จันชัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

คำถามที่พบบ่อย

1. ครูสามารถส่งนักเรียนร่วมประกวดได้กี่คน / ระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย
แต่ละระดับชั้นคุณครูสามารถส่งนักเรียนได้ไม่จำกัดจำนวน คุณครูสามารถมอบหมายการเข้าร่วมประกวดนี้เป็นหนึ่งในการบ้านของนักเรียนทั้งห้องได้เลย โดยนักเรียนและคุณครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ ในการเข้าร่วมประกวดวาดภาพดิจิทัลในครั้งนี้ และถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานของนักเรียนมีความโดดเด่น ตีโจทย์ได้ดี มีความสร้างสรรค์จนสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปจนถึงถ้าชนะเลิศ คุณครูและนักเรียนก็จะได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ต่อไป
2. เข้าประกวด ๑ คน สามารถส่งได้กี่ผลงาน
สามารถส่งได้ไม่เกิน ๓ ผลงาน ภายในวัน-เวลาที่กำหนด
3. ภาพที่จะนำมาใช้รีทัช สามารถใช้ภาพแบบใดได้บ้าง
เข้าประกวดสามารถเลือกภาพได้ตามต้องการหรือตามความเหมาะสมของการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ต้องไม่เกิน 30% ของภาพ และภาพที่นำมารีทัชจะต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เช่น ภาพการ์ตูนที่มีชื่อเสียงและมีเจ้าของลิขสิทธิ์ จะไม่สามารถนำมารีทัชใช้ในผลงานการประกวดได้
4. การส่งผลงานเข้าประกวดมีกี่รูปแบบและขนาดการอัพโหลดผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล และการ Print Out ส่งผลงานคือเท่าไร
การส่งผลงานประกวด 1 ผลงานต้องประกวดด้วยผลงาน 2 รูปแบบ คือ ๔.๑ ผลงานส่งเป็นไฟล์ดิจิทัล ด้วยการ Log in User Name ของผู้ประกวดเอง และสามารถอัพโหลดแนบไฟล์นามสกุล JPG หรือ PNG ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ผ่านเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com ภายในวัน-เวลาประกวดที่กำหนด ๔.๒ ผลงานส่งด้วยการ Print สี ขนาด A4 ติดบนกระดาษแข็งหรือ PP Board ส่งผ่านไปรษณีย์ EMS มาที่ ตู้ ปณ. ๑๓ ปณฝ.สายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๔ และส่งออกภายในวันที่กำหนดเท่านั้น โดยทางโครงการฯ พิจารณาจากตราประทับการรับฝากของไปรษณีย์บนห่อซองที่ส่งออกจากต้นทางเป็นสำคัญ
5. ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน
นับเวลาตั้งแต่เข้า www.เท่อย่างไทย.com การรับโจทย์หัวข้อการประกวดตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันประกวดที่กำหนดเป็นต้นไป โดยแบ่งเวลาสำหรับการประกวดตามระดับชั้น ดังนี้
๑ ระดับมัธยมต้น มีเวลาสร้างสรรค์ผลงาน ๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที ส่งผลงานเป็นไฟล์ดิจิทัลให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันประกวด
๒ ระดับมัธยมปลาย มีเวลาสร้างสรรค์ผลงาน ๙ ชั่วโมง ส่งผลงานเป็นไฟล์ดิจิทัลให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๗.๓๐ น. ของวันประกวด
6. ในการส่งไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดไม่เกินเท่าไหร่
ในการส่งไฟล์ภาพต้องมีขนาดต่อภาพไม่เกิน 5MB
7. ผลงาน Print Out สามารถส่งรวมกันกับผู้เข้าประกวดคนอื่นได้หรือไม่
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงาน Print Out รวมกันได้ โดยระบุว่าผลงานของผู้เข้าประกวดแต่ละคนอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน พร้อมพิมพ์ใบสมัครระบุชื่อภาพ และคำอธิบายภาพและแรงบันดาลใจสั้นๆ เกี่ยวกับภาพ และระบุรายละเอียดของผู้เข้าประกวดประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้นที่กำลังศึกษา ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน และอีเมลของครูผู้สอนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดพร้อมเบอร์โทรติดต่อของผู้เข้าประกวดติดมาด้านหลังผลงาน แล้วส่งผลงานรวมมาด้วยกันได้
8. ในวันประกวดรอบคัดเลือกผู้ประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดอย่างไร
ผู้เข้าประกวดแต่ละคนต้อง Log in ด้วย User name & Password เข้าระบบที่ www.เท่อย่างไทย.com อ่านและหรือพิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมา และเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เครื่องมือที่ผู้ประกวดถนัด และไม่ต้องติดหมายเลขใดๆ บนภาพที่ส่งเข้าประกวด เพราะระบบจะทำการบริหารจัดการอัตโนมัติ และเมื่อผู้เข้าประกวดส่งผลงานแล้วไม่เกิน ๕ วัน ทางโครงการฯ จะจัดส่งไฟล์ใบประกาศนียบัตรไปให้ครูและนักเรียนผู้เข้าประกวดทุกท่านผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเองได้
9. ขณะทำการประกวดผู้ประกวดจำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่หรือไม่
ผู้เข้าประกวดไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่โรงเรียน ขอให้อยู่เพียงลำพังในสถานที่ที่ผู้ประกวดจะมีสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แรงเพียงพอ ไม่มีผู้ใดรบกวน และไม่อนุญาตให้ครูหรือผู้ใดให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความโปร่งใสของการประกวดได้เองทุกกรณี
10. ครูและผู้เข้าประกวดสามารถติดตามผลการประกวดรอบคัดเลือกได้ทางช่องทางใด และ เมื่อใด
ครูสามารถติดตามดูผลการประกวดตามที่โครงการฯ ได้ประกาศไว้แล้วผ่าน www.เท่อย่างไทย.com อย่างช้าไม่เกินวันเวลาที่ประกาศไว้แล้วในระเบียบการสมัคร และผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
11. การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกาวาดภาพดิจิทัล และรอบชิงชนะเลิศจะจัดการประกวดแบบใด
การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในวันก่อนการประกวด และวันประกวดวาดภาพดิจิทัลรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดอบรม การจัดประกวดทั้งวัน เวลาและรูปแบบการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วงเวลานั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าประกวดเป็นหลัก และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดกิจกรรมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งให้ครูผู้สอนและผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทราบล่วงหน้าต่อไป

อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956