Nature

วาดภาพดิจิทัล

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด ระเบียบการประกวด พิมพ์ใบสมัคร

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

ระเบียบการประกวด พิมพ์ใบสมัคร

เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการประกวด


 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


 


 


ค้นหาตารางการประกวด


ทำการค้นหา

ตารางการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. เด็กหญิงเบญญาภา ต้นธรรม
2. เด็กหญิงชมพูนุท บุญญาสิริภัทร
3. เด็กหญิงถมทอง บุญวัฒนะกุล
4. เด็กหญิงทิตยาพร ธาราศักดิ์
5. เด็กหญิงธัญเนตร เฉลียว
6. เด็กชายธาวิน อาชวโรจน์
7. เด็กหญิงปณาลี บุญมี
8. เด็กหญิงพัชราภา ปวนละเอียด
9. เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีสุวรรณ์
10. เด็กหญิงปริตา กิตตินลินโชติ
โรงเรียนรังษีวิทยา
2. 1. เด็กหญิงณัฐนิชา นิลสุ
2. เด็กชายวิรุณ กงทอง
3. เด็กชายสิรวิชญ์ หาญเตชะ
4. เด็กชายจักรพันธ์ กรเลิศวานิช
5. เด็กหญิงอชิรญา เร่บ้านเกาะ
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
3. 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เรียนเป็น
2. นางสาวณัฏฐ์ชยธร ตรึงธวัชชัย
3. เด็กหญิงวัสนภรณ์ หงษ์พร้อมญาติ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
4. 1. เด็กหญิงณัฐกรรณ์ ใจทะบุญ
โรงเรียนรังษีวิทยา
5. 1. เด็กหญิงอาทิตยา ธีโรภาส
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
6. 1. นางสาวบุญยอร ทวีชาติ
2. เด็กหญิงวรรณกร มณีวงศ์
3. นางสาววิชุดา ไชยน้อย
4. เด็กหญิงเบญญาภา ห่วงศรี
5. เด็กหญิงณัฐอภิชา คำอยู่
6. เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์ ชัยนิยมสุวรรณ
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
7. 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ศนพร ยมพินิจ
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
8. 1. เด็กชายปาราเมศ ทะนะกุล
2. เด็กชายธิติ สินธุชัย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
9. 1. เด็กหญิงณิชารีย์ เศรษฐวิวัฒน์
2. เด็กหญิงกฤติยาณี ทาเปรียว
3. เด็กชายกฤชรัช ธวัชวีระกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. 1. เด็กชายภัททากร หวลบุตรตา
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
11. 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์ ภุมรินทร์
โรงเรียนตากพิทยาคม
12. 1. เด็กหญิงจันทร์สุคนธ์ ประสมวงศ์
2. เด็กหญิงสุภาพร สมแก้ว
3. เด็กหญิงพิชชาภา แสนเขียววงค์
4. เด็กหญิงแสงทอง บุญรอด
5. เด็กชายพงศกร ชาญศึก
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
13. 1. เด็กชายภูมิรินทร์ ยอดคํา
2. เด็กหญิงเจนจิรา สฤษดิ์ทองกุล
3. เด็กชายณัฏฐ์ธคุณ เทียมเมือง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
14. 1. เด็กชายพิเชษฐ ดิษสวน
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
15. 1. เด็กชายต้นข้าว ไวว่อง
2. เด็กชายธนภัทร ยี่อู้
3. เด็กชายณัฐนนท์ เทียนวัน
4. เด็กชายนิติพงศ์ เรืองแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐณิชา ชูเกษม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
16. 1. เด็กชายณฐภัทร กันทะวงค์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ สุนันต๊ะ
โรงเรียนจอมทอง
17. 1. เด็กหญิงณัชชา มฤคสิทธิพิทักษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์ชา ทิพย์บุญมา
3. เด็กหญิงศุทธิชา หินหนุน
4. เด็กหญิงวรกานต์ ธรรมปัญญา
5. เด็กหญิงรวิสรา แสงต่าย
โรงเรียนวชิราลัย
18. 1. เด็กหญิงรังสิญา แก้วประพาฬ
2. เด็กหญิงกุลกัลยา บุญฟู
3. เด็กหญิงรินรดา ไชยแว่น
โรงเรียนสันกำแพง
19. 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำตีบ
2. เด็กหญิงธันรดา ปันโย
3. เด็กหญิงศุภักธิดา กุดแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญา จรรยานะ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
20. 1. เด็กหญิงณัฐนันท์ เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงสุชานาถ เอกตาแสง
3. เด็กชายภูริภัทร พือกา
4. เด็กหญิงศิริทา เยชอกู่
5. เด็กหญิงศลิษา กันธะรส
6. เด็กหญิงณัฐธิดา อินต๊ะ
7. เด็กหญิงณปภัช ลิ้มสัมพันธ์สันติ
8. เด็กหญิงวรรัญญา ครองสุข
โรงเรียนจิตราวิทยา
21. 1. เด็กหญิงภาพิมล พวงมาลัย
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
22. 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา จิรอภิชาติตระกูล
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
23. 1. เด็กหญิงชวิศา แสนวังทอง
2. เด็กชายสิริทองแท้ สิริธิติธีรพันธ์
3. นายหาญ -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
24. 1. เด็กหญิงญาณิศา สินพิชัย
2. เด็กหญิงญาณาธิป สินพิชัย
3. เด็กหญิงภควดี อารีพงษ์
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
25. 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ วิริยา
2. เด็กหญิงภทรธร ใจมะสิทธิ์
3. เด็กชายเจตน์ เจนวณิชย์วิบูลย์
4. เด็กหญิงเรืองระวี เรืองไพศาล
5. เด็กชายดะอิชิ ทานากะ
6. เด็กหญิงนัฏฐ์กฤชกร ศรีสินภูธเรศ
7. เด็กหญิงนพรดา ภัทรธีรกุล
8. เด็กหญิงชญาฐิตา พิศุทธิโชติ
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ชูพันธ์
10. เด็กหญิงพอพันธุ์ ไพวิบูลย์
11. เด็กชายณพชรพล พรมนาทม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
26. 1. เด็กหญิงเพลงรักษ์ กีรติกวีกาญจน์
2. เด็กหญิงชนันธร มิ่งเชื้อ
3. เด็กหญิงเปมิกา โนโชติ
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
27. 1. เด็กหญิงณัฐวรา สิทธิ
2. เด็กหญิงธวัลยพัช ซ้อนยนต์
3. เด็กหญิงปริฎาญาณินทร์ คฤหานนท์
4. เด็กหญิงปานศิลป์ อุดอ้าย
5. เด็กหญิงนภัค ศรีพนม
6. เด็กหญิงบุญญากานต์ สุระ
7. เด็กหญิงแพรวา พาใจธรรม
8. เด็กหญิงชัญญานุช สุทธจันทร์
9. เด็กชายคณิศร ใจสุภาพ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
28. 1. นางสาวชญาดา สืบเจ๊ก
2. นางสาวณิชกุล วงค์มัจฉา
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
29. 1. เด็กหญิงณัฐริกา ภูมิสอาด
2. เด็กหญิงณฐนน ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงธนัชญา สมนาบัติ
4. เด็กหญิงปานรพี เหลาะโต๊ะหมัน
5. เด็กชายภาณุทัศน์ อภิชนาธง
6. เด็กชายจิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิต
7. เด็กชายธนวิชญ์ เอื้อหยิ่งศักดิ์
8. เด็กชายพุฒิพงศ์ ปัญญาศิริวงศ์
9. เด็กหญิงนาราภัทร สมบูรณ์
10. เด็กหญิงฬียาลักษณ์ แซ่อึ๊ง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
30. 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ใจสวิง
2. เด็กหญิงปุญญิศา จันทร์ปัญญา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
31. 1. เด็กหญิงปาณิสรา ศรีม่วง
2. เด็กหญิงษิญาภา ชินศิลาเกษ
3. เด็กหญิงชญานุช วงศ์ชุมภู
โรงเรียนพินิจวิทยา
32. 1. เด็กหญิงปัญญาพร ตันชูชีพ
โรงเรียนทุ่งช้าง
33. 1. เด็กชายภาคภูมิ ณะอิ่น
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. เด็กหญิงณลดา กิตติรัตนสมบัติ
2. เด็กหญิงวรัญชลี ศรีไวพจน์
3. เด็กหญิงภูริมา ทะวา
4. เด็กหญิงณัชชา ลิ่วลักษณ์
5. เด็กหญิงมนสิชา สารแก้ว
6. เด็กหญิงวทัญญา อนันต์วิทู
7. เด็กหญิงการดี อินทร์แก้ว
9. เด็กหญิงพิชชาภัช ศรีเมือง
10. เด็กหญิงวจนะพร เอื้อศรีวัฒนากุล
11. เด็กหญิงณิชา บุญประกายแก้ว
12. เด็กหญิงฉันทัสมาพร หมู่สิกะเมรี
13. เด็กหญิงพริบดาว โฆษิตกุลพร
14. เด็กหญิงญาณิศา ธรรมรักษา
15. เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์ทอง
16. เด็กหญิงปภาดา ดำดง
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
2. 1. เด็กหญิงวรพิชชา วิจักขณ์เศรณี
2. เด็กหญิงอัลฟานี หวังเบ็ญหมูด
3. เด็กหญิงอักษรินทร์ เทพยา
4. เด็กหญิงแมรี่ เจมส์
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
3. 1. เด็กหญิงชนัญชิดา สุขไชยะ
4. เด็กหญิงชญาดา เยาวพันธุ์กูล
5. เด็กหญิงพิชญาภา เทพหนู
6. เด็กหญิงพิชญดา กิจเสริมทรัพย์
7. เด็กหญิงนุตประวีณ์ มีสมจิตต์
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
4. 1. เด็กหญิงวรณัน ชูศรี
2. เด็กหญิงเปรมกมล คงชู
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
5. 1. เด็กหญิงวรรณยา แวเตะ
2. เด็กหญิงเกณิกา แซ่หลิ่ว
3. เด็กหญิงปุณยวีณ์ ฮุยพรมมา
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เขียวมณี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
6. 1. เด็กหญิงจันทิรา ยกเจริญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
7. 1. เด็กชายชยุตพงศ์ อินทะเสโน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ รุ่งเรืองศรี
โรงเรียนควนขนุน
8. 1. เด็กหญิงณัฐณิชา กรองทอง
2. เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ หัดรักษ์
3. เด็กชายยศภัทร ทองลิขิต
4. เด็กชายศิริพัฒน์ ศิริบุญยัง
5. เด็กหญิงกระเช้าทองง์ เทพวารินทร์
6. เด็กหญิงพัชรมัย ห่วงทอง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
9. 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี ศุกลรัตน์
2. เด็กหญิงสุพิชญา สมนวล
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
10. 1. เด็กชายพงศกุล ภิรมย์ธนารักษ์
2. เด็กหญิงบุญยกร สุขก้อน
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
11. 1. เด็กหญิงเสาวริน ข่ายม่าน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
12. 1. นายสุรภาพ นาระจิตต์
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. เด็กหญิงรัตนนารี ซ้ายขวา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
2. 1. นางสาวอัลนา ภักดีอำนาจ
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา
3. 1. เด็กหญิงปริตา พรมบุญ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
4. 1. เด็กหญิงปภาวี วงศ์เพชร
2. เด็กหญิงณัฐฐาวรกุล ศรีฉ่ำ
3. เด็กหญิงนิพาดา ดวงสีเสน
4. เด็กหญิงอิสรีย์ แจ้งประจักษ์
5. เด็กหญิงอรณิชา สังสีราช
6. เด็กหญิงสโรชา ศิริสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอัญกัณฑ์ ฉ่ำโสฬส
8. เด็กหญิงสุดาพร อิ่มใจ
โรงเรียนนางรอง
5. 1. เด็กหญิงกวินทรา สุรุ่งรัตนมงคล
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
6. 1. เด็กหญิงจรรยาพร หน่องตุ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ พูลบุญ
3. เด็กหญิงสิรินทรา สิงห์เงา
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
7. 1. นายอัครชัย กิ่งทอง
2. นายภัทรพล พิมพ์ทรัพย์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
8. 1. นางสาววรรณนิสา ทาวัน
โรงเรียนบ้านตาโกน
9. 1. เด็กชายตฤณณัช ตังควัฒนา
2. เด็กหญิงภัคจิรา เลาลัคนา
3. เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
10. 1. เด็กชายคลิสต์มาส พงศ์สดุดี
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11. 1. เด็กหญิงจิรัชญา เยาวราช
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
12. 1. นางสาวโสรญา ชินโน
2. นางสาววรกัญญา นันทะพรหม
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
13. 1. เด็กหญิงวรัทยา วงศ์สุนา
2. เด็กหญิงพิมพันดาว ยุทธมานพ
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
14. 1. เด็กหญิงปุณยวีร์ ฮาดวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐวีร์ วิชัยพิน
3. เด็กหญิงบุรัสกร จันทรศรี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
15. 1. เด็กหญิงวรรณิดา ทองสา
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
16. 1. เด็กหญิงกัญจนรัชต์ วัชรจรัสพงศ์
2. เด็กหญิงภัทรศยา สุรพงษ์พิวัฒนะ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
17. 1. เด็กหญิงปกฉัตร หมายมั่น
2. เด็กหญิงณภัทร แก้วจันทร์
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
18. 1. นางสาวณัฐนิดา ผมน้อย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
19. 1. เด็กหญิงเหมย วงศ์ดารา
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
20. 1. เด็กชายวรรธนภัทร ผาเจริญ
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
21. 1. เด็กชายวายุ เพียงสุวรรณ์
โรงเรียนปัญจดี
22. 1. เด็กหญิงณภัทร แก้วบ้านเหล่า
2. เด็กหญิงชญาภา วิเศษสอน
โรงเรียนเอกปัญญา
23. 1. เด็กหญิงสุภาวิณี บุญวิถี
2. เด็กหญิงอัญชิ​ษ​ฐา​ โพธิ์​นา​
3. เด็กหญิงัธัญชนก ลอยแก้ว
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
24. 1. เด็กชายธนภัทร​ นิ่มใหม่​
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
25. 1. เด็กชายอดิศักดิ์ แสนสิ่ง
2. เด็กหญิงปนัดดา ส่องสว่าง
3. เด็กชายภาณุวิทย์ สุระเสน
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3
26. 1. เด็กชายเทพพนม สาลีพันธ์ุ
โรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์
27. 1. เด็กชายธาวิน สอดส่อง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
28. 1. นางสาวพรนัชชา พิมวงค์
โรงเรียนจารุณีศึกษา
29. 1. เด็กชายคณิศร ดาสา
2. เด็กหญิงสุชานาฎ กระจายแก้ว
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
30. 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์ จันทร์ชา
2. เด็กชายจามิกร จันแห่ว
3. เด็กชายเทวราช พัฒนาสูน
4. เด็กชายอนันตกฤษณ์ ยอดหล้า
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
31. 1. เด็กหญิงลภัสรดา ศรีนาง
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
32. 1. เด็กชายกิตติศักดิ์ น้อยพลู
2. เด็กชายไพบูลย์ สมสะอาด
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
33. 1. เด็กหญิงขวัญภัสสรา สายยส
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
34. 1. เด็กหญิงสิริยากร งามเฉลียว
โรงเรียนกำแพง
35. 1. เด็กหญิงมสารัศม์ ไพศาลติรกูล
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
36. 1. นายมงคลชัย ช่องสกุล
2. เด็กหญิงมารียา ภูมิสงษ์
โรงเรียนโรงเรียนสุรพินท์พิทยา
37. 1. นายกมล ผลบัว
2. เด็กชายพรพิพัฒน์ รินรมย์
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. เด็กหญิงปุญญาฎา มองเพชร
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พันธุ์งาม
3. เด็กหญิงพิชชานันท์ วงศ์สามศร
4. เด็กหญิงณภัสสรณ์ สกุลงาม
5. นางสาววริศรา กิติภัทย์พิบูลย์
6. เด็กหญิงปารมิตา บัวคีรี
7. เด็กหญิงภรณ์ชนก เสวิกุล
8. เด็กหญิงศรัณญ์พร โพธิ์ขีด
9. เด็กหญิงปาณิสรา แก้วกระมล
10. เด็กหญิงปทิตตา แก้วกระมล
11. เด็กหญิงธมน ฟักสอน
โรงเรียนราชินีบน
2. 1. เด็กหญิงนภัสสรลดา กริ่มใจ
2. เด็กหญิงโชติกา สร้อยเสนาะ
3. เด็กหญิงพลอยใส พันธุรัตน์
4. เด็กชายธนกฤต ขาวคง
5. เด็กหญิงจิณณพัต นาคเสวก
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
3. 1. เด็กหญิงพิมพ์รวี หาดสืบวงษ์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
4. 1. เด็กหญิงกันทิมา กระแสร์
โรงเรียนวัดชมนิมิตร
5. 1. เด็กหญิงพิมพญา รัตนชาติชัย
2. เด็กหญิงวีรดา อ่ำพริ้ง
3. เด็กหญิงภารดี พูลสมบัติ
4. เด็กหญิงอภิชญา บุญหาญ
5. เด็กหญิงอริญรดา พัชรธรรมาภร
6. เด็กหญิงวรพร วิบูลย์ชาติ
โรงเรียนสงวนหญิง
6. 1. เด็กหญิงเทส กรรวี ชาน
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ธมน ร่มรื่นบุญกิจ
3. เด็กหญิงกาญจนา ทองกอง
4. เด็กหญิงชุติมา วงศ์ประทุม
โรงเรียนบางกะปิ
7. 1. เด็กหญิงชนิการต์ พิลึก
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
8. 1. เด็กหญิงปุญญิสา เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร ตุ้มวงษา
3. เด็กหญิงลภาภัทร บัวรุ่งสวัสดิ์
4. เด็กหญิงณัชชา ศกุนตานุรักษ์
5. เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ วรานนท์เดชพงษ์
โรงเรียนชลกันยานุกูล
9. 1. เด็กหญิงโปรดปราน สุธาศิลพรมแพร
2. เด็กหญิงพิมพิดา ลีละประยูร
อื่นศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก
10. 1. เด็กหญิงชุติมา ศักดาธรรมนาถ
2. เด็กหญิงกมลชนก หวานสนิท
3. เด็กหญิงสาวิตรี เศษฐา
4. เด็กหญิงชนิดา สุนทรเพราะดี
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
11. 1. เด็กหญิงวริศรา แสงอ่อน
2. เด็กชายธนบดี คชเถื่อน
3. เด็กหญิงไอรดา สุทธิยาศรี
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
12. 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์ สุขคิต
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
13. 1. เด็กหญิงอภิชญา อรุณเจริญชัย
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์ เทสันตะ
3. เด็กหญิงอภัชญา แดงดี
โรงเรียนวีรสุนทร
14. 1. เด็กหญิงญานิศา เทศโล
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กรมขุนทด
3. เด็กชายณัฐภัทร ประเทือง
4. เด็กชายณัฐวรรธน์ คัมภิรานนท์
5. เด็กชายธีรภัทร กิจเชิดชู
6. เด็กชายศิวกร บรรทัดจันทร์
7. เด็กชายธนภัทร เวสสธาดา
8. เด็กหญิงวิภัคศยา พุ่มไพบูรณ์
9. เด็กหญิงพลอยพราวใส เขียวรัมย์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
15. 1. เด็กหญิงกมลชนก ขานตา
2. เด็กหญิงปุณยวี พันธ์ล้อม
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
16. 1. เด็กหญิงดวงสมพร เชื้อแก้ว
2. เด็กหญิงณิชกานต์ กวางทอง
3. เด็กหญิงกรณิศ พรรคพิง
4. เด็กหญิงละอองอินทุ์ เพิ่มผล
5. เด็กหญิงอภิชา โทษาธรรม
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
17. 1. เด็กหญิงปวริศา อนันตศิริ
2. เด็กหญิงชลรวี ภิญโญ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
18. 1. เด็กหญิงชาลิสา จวนอิ้ง
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
19. 1. เด็กหญิงอคีราภ์ ชูเชาน์
2. เด็กหญิงธนัฏฐา จันทรโสภา
โรงเรียนเบญจมราชาลับในพระบรมราชูปถัมภ์
20. 1. เด็กหญิงธนพร หล้าแหล่ง
2. เด็กชายพัทธนันท์ สุวรรณรัศมี
3. เด็กหญิงสิรินลญากรณ์ นพสันเทียะ
4. เด็กชายสิรภพ ภมรมานพ
5. เด็กหญิงอุบลทอง ไชยคีนี
6. เด็กหญิงโศภชา ชนานันท์
7. เด็กชายศรณ์ศีล จิโรจน์กุล
8. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ เกตุวัตร
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
21. 1. เด็กหญิงวันวิสา ปลื้มยุทธ์
2. เด็กหญิงมนชดา ทัดแก้ว
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
22. 1. เด็กชายศราวุฒิ เคนมา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์ รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชลนิชา มูลระหัส
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5
23. 1. เด็กหญิงเบญญาภา ดุษฎีพักตร์
2. เด็กหญิงภัครวี ภูมิพานิช
3. เด็กหญิงสรัลชนา บุญเป้
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
24. 1. เด็กหญิงเมธินี เกตุเทียน
โรงเรียนบ้านสระนารายณ์
25. 1. เด็กหญิงธันยพร จันทร์เอียด
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
26. 1. เด็กหญิงพรรณพุทธ สงเคราะห์ราษฎร์
2. เด็กหญิงโชติกา บุญเนือง
3. เด็กหญิงลัลน์ญดา ศักดิ์วรสิริกุล
4. เด็กหญิงธีร์วราภัทร กิติพงศ์พัฒนา
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา คัณฑาทิพย์
6. เด็กหญิงวิชญาพร อ่วมอมร
7. เด็กหญิงณัฐนพิน เกตุมงคลสิทธิ์
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศิริเลิศ
9. เด็กหญิงฐิติพร ศรีมีธรรม
10. เด็กหญิงฉัตรธิดา คำนึง
11. เด็กหญิงอภิญญา ชนประชา
12. เด็กหญิงธนิดา ศรีธนะ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
27. 1. เด็กหญิงสิริน รัตนเขมากร
2. เด็กชายวรายุภัสร์ เกตุนุติ
3. เด็กหญิงอุรชา เกียรติเสวี
โรงเรียนอำนวยศิลป์
28. 1. เด็กชายอนุชา เทพก่ำ
2. เด็กชายทรงสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนทับสะแกวิทยา
29. 1. เด็กหญิงสุชาวดี พันธ์ด้วง
2. เด็กหญิงบรรฑิตา หนูเล็ก
3. เด็กหญิงนฤมล อรนนท์
4. เด็กหญิงนธพร แก้วศรี
5. เด็กชายณัฐนนท์ ภิญโญ
6. เด็กชายกิตติศักดิ์ เหมือนเอี่ยม
7. เด็กชายธีระศักดิ์ โสดา
8. เด็กหญิงชยากร ประดิษฐ์ภูมิ
9. เด็กหญิงบุณณดา สุทธา
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
30. 1. นางสาวกนกวรรณ บุญมี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์ บุญหนู
3. เด็กหญิงกมลชนก ชุมแสง
4. เด็กหญิงศุภิญญา แก้วกระมล
5. เด็กหญิงเพชรนารี เพียรสูงเนิน
6. นายพงศกร บุดตะชา
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
31. 1. เด็กหญิงนิสาชล ฝ่ายรักษา
2. นางสาวนิตยา คูนนาลี
3. เด็กชายชัยพฤกษ์ มีทองแสน
4. เด็กหญิงชนม์ชนก ศยามานนท์
5. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา บุญดี
6. เด็กหญิงภัทรา นิลจันทร์
7. นางสาวเอนเจิล แอนน์ เอสติลเลโ่ร่
8. เด็กหญิงมาลัยทอง กมลวราพิทักษ์
9. เด็กหญิงกัณต์ภัสสรณ์ สวงษ์ตระกูล
10. เด็กหญิงนภัสสร ศรีดี
11. เด็กชายพงศกร ศรีจรรยานนท์
12. เด็กหญิงกัณณ์กาญจน์ บุญประเทือง
13. เด็กหญิงอรอุมา นามเข็ม
14. เด็กหญิงวนัชพร กิ่งจักร
15. เด็กหญิงพิศระพี ฉิมจารย์
16. เด็กหญิงณัชชารีย์ ทองนิ่ม
17. เด็กหญิงธญพร บุนนาค
18. เด็กชายวชิรวิชญ์ สาประเสริฐ
19. เด็กหญิงสายรุ้ง สอดสรี
20. เด็กหญิงปัญฑลิชาร์ เอี่ยมละออ
21. เด็กชายปุญญพัฒน์ จุฬาลักษณานุกูล
22. เด็กหญิงเพียงพอ ทรงกำพล
23. เด็กหญิงเปรมิกา เบ็ญจรัตน์
24. เด็กหญิงจอมขวัญ เกิดศิริ
25. เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสงเมือง
26. เด็กหญิงปรียานุช ภักตร์ดวงจันทร์
27. เด็กหญิงสุกัญญา สันตะวาลิ้ม
28. เด็กหญิงชลลดา สุทัน
29. เด็กหญิงเขมนิจ เชื้อนิล
31. เด็กหญิงแอลแฮม เดวิส
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
32. 1. เด็กหญิงเอมิลี โอลิเวอร์
2. เด็กหญิงวราพร ขุนจอม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว)
33. 1. เด็กหญิงณชญาดา โทนทอง
2. เด็กหญิงเอลิษา พงษ์ศิริ
โรงเรียนตราษตระการคุณ
34. 1. เด็กหญิงสิริมณฑา จันทรวรานนท์
2. เด็กหญิงสุพิชญา อินเสือ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา ตระกูลลาภพันธุ์
4. เด็กหญิงนันท์นภัส ตระกูลกิจเจริญ
5. เด็กหญิงจิตรวรรณ แก้วกำแหง
6. เด็กหญิงวิรัลพัชร ประทีปพรศักดิ์
7. เด็กหญิงอริญชยา ลิมปานุภาพ
8. เด็กหญิงณัฏฐ์กันย์ เหมือนลม้าย
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
35. 1. เด็กหญิงวราลี สง่ากุล
2. เด็กหญิงพันธุ์ผรา ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ
3. เด็กหญิงกัณฑ์ญาญ์สินี จันทร์เทียน
4. เด็กหญิงภิญณะพัชญ์ มะหะสิทธิ์
5. เด็กหญิงกอบกาญจน์ มะกรวัฒนะ
6. เด็กชายนิติธาดา เคารพธรรม
7. เด็กหญิงถิรดา ดวงไชย
8. เด็กหญิงนภษร โค้วปรีชา
9. เด็กหญิงวรัชญาน์ อวยชัย
10. เด็กหญิงเวธกา สีสุขสันต์
11. เด็กชายนิพิฐพนธ์ ก้องภัคดีสุข
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
36. 1. เด็กหญิงมัทนาวดี ทองมนต์
2. เด็กหญิงลภัสรดา กัณท์ราย
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
37. 1. เด็กหญิงบุญญวีร์ เลิศสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงรุจิรา สระเจริญ
3. เด็กชายภูวศิษฏ์ สุขพัฒน์
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
38. 1. นางสาวพิมพ์มาดา พ่วงเนตร
2. นางสาวรฐาอร ผ่องวรกุล
3. นางสาวรวิสรา คำควร
4. นางสาววิภาวรรณ นาคสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุภัคนันท์ ศักดิ์เสรีกุล
6. เด็กหญิงฉัตรชนก นาคู
7. เด็กหญิงณัชชา ศกุนตานุรักษ์
8. นางสาวปวรวรรณ ยอดหอม
9. เด็กหญิงปุญญิสา เชื้อบุญมี
10. นางสาวเอญารัตน์ โพธิ์นิล
11. เด็กหญิงชนิดาภา อังคะนาวิน
12. นางสาวพชรขวัญ เที่ยงตรง
13. นางสาวจิตตุฑา ทองบุญรอด
โรงเรียนชลกันยานุกูล
39. 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สุขกลัด
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์ คำคุณา
โรงเรียนวัดราชสิงขร
40. 1. เด็กหญิงวันวิสา เทพมะเริง
2. เด็กชายกฤตพงศ์ อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงสุขิตา โสพจน์
4. เด็กหญิงชญาน์นันท์ พิมพะสาลี
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
41. 1. เด็กชายศุภพสิษฐ์ สินธุอัสว์
โรงเรียนอัสสัมชัญ
42. 1. เด็กหญิงระพีพรรณ เพียงพานิช
โรงเรียนนารีวิทยา
43. 1. เด็กหญิงสุพรรษา กุคำวงษ์
2. เด็กหญิงอภิรมย์ พรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์ ผิวเกลี้ยง
โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
44. 1. เด็กหญิงจิดาถา เสนาคำ
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
45. 1. เด็กหญิงณัชชา สากูต
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
46. 1. เด็กหญิงญานิศา เทศโล
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กรมขุนทด
3. เด็กชายณัฐภัทร ประเทือง
4. เด็กชายณัฐวรรธน์ คัมภิรานนท์
5. เด็กชายธีรภัทร กิจเชิดชู
6. เด็กชายศิวกร บรรทัดจันทร์
7. เด็กชายธนภัทร เวสสธาดา
8. เด็กหญิงวิภัคศยา พุ่มไพบูรณ์
9. เด็กหญิงพลอยพราวใส เขียวรัมย์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์
47. 1. เด็กหญิงศศินิภา จินตพิทักษ์
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แคว้นโอฬาร
3. เด็กชายวีรภัทร คงภิรมย์รักษ์
4. เด็กชายวชิรวิทย์ เทียมภักดี
5. เด็กหญิงนิชานันท์ เหล่าฤทธิไกร
6. เด็กหญิงนิตยา กำปั่นทอง
7. เด็กหญิงมุทิตา พิสิฐธำรงกุล
8. เด็กหญิงกันต์ฤทัย สุนทรวิภาต
9. เด็กชายณัฐวัตร พาพวย
10. เด็กหญิงสุชานุช อธิวัฒนางกูร
11. เด็กหญิงจิณห์นิภา จำปี
12. เด็กหญิงอัญพัชร์ อภิวงศ์ธนภรณ์
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
48. 1. เด็กหญิงภัสรลดา ธรรมรงค์
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บำรุงภูมิ
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
49. 1. เด็กหญิงอมรริสา อุ่นมีศรี
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์ ทวีสิทธิ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน)
50. 1. เด็กหญิงกรรณิกา กัณฑ์กฤชกรณ์
2. เด็กหญิงปริยากร ใจใหญ่
3. เด็กหญิงนิรชา เทพเทียน
4. เด็กหญิงปาร์ยเลขา ทูลยอดพันธ์
โรงเรียนราชินีบูรณะ
51. 1. เด็กหญิงพัสวี ทองศาสตร์
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
52. 1. เด็กหญิงธนัชพร พันธัย
2. เด็กหญิงโคะโคะโนะ ทองแพง
3. เด็กชายพุทธคุณ กัลยา
4. เด็กหญิงหฤทชญา บุญรุ่งศิริธร
5. เด็กหญิงพิชชาพร สกุลยืนยง
6. เด็กหญิงณชเล ชัยสิทธิ์
7. เด็กหญิงณัฐิดา ปานมณี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
53. 1. เด็กหญิงดาฑิกา บุณยนิตย์
2. เด็กหญิงพรอุมา บุณยนิตย์
3. เด็กหญิงปริยากร แพรวพรายกุล
4. เด็กหญิงสุพิชชา สมบัติธราวัชร์
โรงเรียนเลิศหล้า
54. 1. เด็กชายอธิวัฒน์ ภูวบวรพิมพ์กุล
2. เด็กชายพัฒน์ธฤทธิ์ พิธรัตน์
3. เด็กชายอัครวัฒน์ ลิมลาวัลย์
4. เด็กชายชยพล คารวมิตร
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
55. 1. เด็กหญิงณัฐธิชา ลิสอน
2. เด็กหญิงจิราพร เล่าใจ
3. เด็กหญิงกนกอร พงษ์พฤฒิพันธ์
4. เด็กหญิงมาริษา ปฏิพิมพาคม
5. เด็กหญิงวริศรา สุขพัฒน์
โรงเรียนราชินีบูรณะ
56. 1. เด็กหญิงกนกวรรณ เย็นจุรีย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยนะรา
โรงเรียนวัดหนองกะขะ(บุญยิ่งประชานุกูล)
57. 1. เด็กหญิงกีรติกา กรีญาติ
2. เด็กหญิงพรทิพา รัฐกิจ
โรงเรียนชลกันยานุกูล
58. 1. เด็กชายธราธร หุ่นสม
2. เด็กชายภูรีภัทร เสนวงษ์
โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
59. 1. เด็กหญิงธัญพร สนิทรักษา
2. เด็กชายณฐภัทธ ธนวัฒโน
3. เด็กชายนัทธ์นิรันดร์ เหลาพนัสสัก
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ฐิตะจิราพงษ์
5. เด็กหญิงรดา พุทธิพิพัฒน์ขจร
6. เด็กหญิงบุญรักษา หมื่นตุ้ม
7. เด็กหญิงนิชานัล นิจอนันต์ชัย
8. เด็กหญิงภัททิยา สัตยธรรมรังษี
โรงเรียนหอวัง
60. 1. เด็กหญิงอริญชยา ใจวิชา
2. เด็กหญิงอังคณา สื่อสาร
3. เด็กชายณัฐกร เหม็นเณร
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
61. 1. เด็กชายน๊อต ปิ่นแสง
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
62. 1. เด็กหญิงกัญรัตน์ อยู่สงค์
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)
63. 1. เด็กหญิงพิมพ์อร อรุณสวัสด์วงศ์
2. เด็กหญิงศิลป์ศุภา สุขเจริญ
3. เด็กหญิงกัลป์รดา อนุพงษ์
4. นางสาว้เมษิยา อนุพงษ์
โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์
64. 1. เด็กหญิงนรินนิภา อินทร์นุ่ม
2. เด็กหญิงภัทรานุช รสแดงชาติ
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
65. 1. เด็กหญิงสุภัสรา เผือกบุญรอด
2. เด็กหญิงสโรชา ทิพยทัศนัน
3. เด็กหญิงนวพรหมพร โพธิ์ปรากฎ
4. เด็กหญิงธีมาพร อยู่สุข
5. เด็กหญิงปภาดา จตุรภัทรดำรงค์
6. เด็กหญิงศิรภัทร์ แสงประเสริฐ
โรงเรียนธัญรัตน์
66. 1. เด็กหญิงภัทรวดี ศรีเที่ยงตรง
2. เด็กหญิงวีรดา จันทร์ลอย
3. เด็กหญิงฟ้าใส ใหลสกุล
4. เด็กหญิงกานต์สินี กรุดไทย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
67. 1. เด็กหญิงปิยะมน บางเชย
2. เด็กหญิงสุชาดา มิเกล็ด
3. เด็กหญิงภคพร นิลเลี่ยม
4. เด็กหญิงสรัณรัฐณ์ จิรธนานันท์
5. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ หลักคำ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
68. 1. เด็กหญิงกุลกัลยา วชิรปัญญานุกูล
2. เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองเหลี่ยม
3. เด็กหญิงธันยพร เชื้อบัวขาว
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
69. 1. เด็กหญิงกุลธิดา มุงคุณ
2. เด็กหญิงกุลธิดา เคยสนิท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
70. 1. นางสาวดุจษะนันทน์ จงพัฒนพันธุ์
2. นางสาวอัญชิสา เล็กศรีสมพงษ์
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
71. 1. เด็กหญิงธนากานต์​ ฤทธิ์​เนติกุล
2. เด็กหญิงพัชรินทร์ ณ บางช้าง
โรงเรียนสตรีวิทยา ​๒ ​ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
72. 1. เด็กหญิงรมย์นลิน สาตารมณ์
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
73. 1. เด็กชายรัชกร จันทร์ประสพพร
2. เด็กหญิงทอฝัน ศุกระกาญจน์
3. เด็กหญิงเฌนิศา เทพพงษ์ประดิษฐ
4. เด็กหญิงนภิสา สนประเสริฐ
โรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสน
74. 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา ม่วงปิ่น
2. เด็กหญิงพัชรพร ไตรรักษ์
3. เด็กชายอิสริยะ โตสารภี
4. เด็กชายวินทัศน์ เลิศวัฒนวรางค์
5. นางสาวฟาติน โมฮาเหม็ด ออนดาวูด
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
75. 1. เด็กชายปัณณ์ ชุมพิชญ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
76. 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์ ไสยแพทย์
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์ ใยเกษ
3. เด็กหญิงกฤษณา กองสมัคร
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
77. 1. เด็กหญิงด.ญ. ลภัทรดา กวินทิพยกุล
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
78. 1. เด็กชายชนะพล เลิศวันธนาชัย
2. เด็กหญิงณัฏติญา มิลินทโฆสิต
3. เด็กชายธวัชวิต สุนทรานนท์
4. เด็กชายนวพล นิเวศน์
5. เด็กหญิงนีรชา แดงน้อย
6. เด็กชายรัตนบุญ ศรีคำ
7. เด็กหญิงรัตยา คงสมบูรณ์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
79. 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์ โชติพรม
2. เด็กหญิงนันถญา เจริญบุณยพงษ์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ ขันโสดา
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
80. 1. นายสรสิท ชัยมาลา
2. เด็กหญิงอันธิษา หวลอาวรณ์
3. เด็กหญิงกมลฉันตร เกิดมาสุข
4. จุฬาลักษณ์ เทียนภูงา
5. เด็กชายธเนศ ระดาษ
6. เด็กชายวรภพ เดอร์ซิงห์
โรงเรียนวัดปากบ่อ
81. 1. เด็กชายนนทนันท์ เชาวรัตน์
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
82. 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงณชญาดา จัตตานนท์
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
83. 1. เด็กหญิงภูษณิศา
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)
84. 1. เด็กหญิงปูริดา อยู่คงพันธุ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร ดุรงค์ภินนท์
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
85. 1. เด็กชายปภาวิน สะแกขาว
2. เด็กหญิงกณิฐรัศมิ์ โว้ยสิน
โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย
86. 1. เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญมา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรปังหวาน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
87. 1. เด็กหญิงลลิตวดี เรืองพิมาย
2. เด็กหญิงอาทิตยา หินซุย
3. เด็กหญิงฐิติพร เจริญสุข
โรงเรียนดัดดรุณี
88. 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร เล่าอุย
2. เด็กหญิงณัฐฌา ดำรงกิจถาวร
3. เด็กหญิงพัฒน์รพี พันธ์พืช
4. เด็กหญิงสัตตบงกช ปาลวงษ์
5. เด็กหญิงอนันต์ญาณ์ พิศิษฐ์โสภณกุล
โรงเรียนราชินีบูรณะ
89. 1. เด็กหญิงอารีรัตน์ ชนะสุข
2. เด็กหญิงชมพูนุช โพธิ์ประทีป
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
90. 1. เด็กหญิงเมยา แก้วรากมุข
โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
91. 1. เด็กหญิงเชอร์เดีย ฮวง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก จิตตรง
3. เด็กหญิงวรมน ม่วงโพธิ์
4. เด็กชายวรวุฒิ หลอดทอง
5. เด็กหญิงรมัณยา ช่วยไฝ
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
92. 1. เด็กหญิงนัดชา พลมามูล
โรงเรียนโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
93. 1. นางสาวณัฐธิดา บางแก้ว
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
94. 1. เด็กหญิงนิจวรีย์ มงคลกาญจนคุณ
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
95. 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญไชย
2. เด็กหญิงวรกัญญา นิลจินดา
3. เด็กหญิงมีนา สิงห์โนนทัน
โรงเรียนดัดดรุณี
96. 1. นายภัทรพงศ์ สนทอง
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง
97. 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์ วิบูลย์กิจอาภากุล
2. เด็กหญิงพิชชาภา ทองมาก
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
98. 1. เด็กหญิงลัลน์เลลิต เสาวคนธ์
2. เด็กหญิงพานทอง กิตติศัพท์กันทร
3. เด็กหญิงอินทิรา มีธรรม
4. เด็กหญิงกีรติกา จาง
5. เด็กหญิงชญานินท์ ฟองเเก้ว
6. เด็กหญิงภีรดา จิตวิกร
7. เด็กหญิงพชรพร ธรรมมา
8. เด็กหญิงวริศรา จุลเชาว์
9. เด็กหญิงจิรปรียา พลดงนอก
10. เด็กหญิงธนัชพร สมจิตร
11. เด็กหญิงณัฐกานต์ ราชมี
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
99. 1. เด็กชายธนพล บุญญา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
100. 1. เด็กหญิงปริยฉัตร พงศ์สุพัฒน์
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
101. 1. นายเพชรพระยา​ จันทร์​พิศ
2. นายณลงกรณ์ พากเพียร
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์ ภักดีรัตนมิตร
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร คงคะคิด
โรงเรียนเมืองพัทยา8 พัทธยานุกูล
102. 1. เด็กหญิงพิชญานันท์ พุกเปี่ยม
2. เด็กหญิงนวพร สร้อยศรีหา
3. เด็กหญิงศรัณย์พร เผ่าประจันต์
4. เด็กหญิงแก้วกัลยา ทัดแก้ว
โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
103. 1. เด็กหญิงณัฏฐพร ประทุมวงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สุกใส
3. เด็กหญิงแพรชมพู แซ่ตั้ง
4. เด็กชายออมสิน อิทธิยาภรณ์
5. นางสาวกิรณา ทรงลักษณ์
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
104. 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์ นิ่มมาก
2. นายจู เวียง
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
105. 1. นางสาวณัฐนันท์ สุมาลย์
2. เด็กหญิงศศิธร อาศัยนา
3. เด็กหญิงอาทิตยา เปี่ยมเจริญ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
106. 1. เด็กหญิงณัชชา ตรีเพชร
2. เด็กชายศุภวิชญ์ ธรรมกุล
3. เด็กหญิงกมลชนก ว่องเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา พลหาร
5. เด็กหญิงสมิตานัน สวัสดิ์สุขสบชัย
6. เด็กหญิงณัฐชยา ธนพรโกศล
7. เด็กหญิงเกศชฎา เจริญสุข
8. เด็กหญิงบุณยาพร อภิรันท์
9. เด็กหญิงชวิศา มงคลพาณิชย์
10. เด็กหญิงมนธิรา วงศ์วิสิฐตระกูล
11. เด็กหญิงกุลญาพัชฐ์ พีราพัณกฤฐ์
12. เด็กหญิงณัฐชยา ธนพรโกศล
13. เด็กชายกฤติเดช ภาณุพัฒน์กุล
14. เด็กหญิงศศิชา แต้มครบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
107. 1. เด็กหญิงธนิศรา ปัญญาบุตร
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ พัฒนการุณย์วงศ์
3. เด็กหญิงพัทธ์นันท์ สุตะพันธ์
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศีสุข
5. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เธอกิจ
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
108. 1. เด็กหญิงลลนา​ สามพระยา
2. เด็กหญิงนันทินุช อินทร์สุข
3. เด็กหญิงณัฐการณ์ เงินมาก
4. นายจิรายุ บาลมงคล
5. เด็กหญิงฐิตาภา เพ็งแจ่ม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
109. 1. เด็กหญิงอนุธิดา ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงกาญจนา แสงทอง
3. เด็กหญิงจิดาภา พฤกษรณชัย
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
110. 1. เด็กชายปกรณ์ นรานอก
2. เด็กหญิงดนยา มัญชุวาท
3. นางสาวนันท์นภัช รอดทอง
4. เด็กหญิงปาหนัน นวนคล้าย
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
111. 1. เด็กหญิงฮาน่า อาห์เหม็ด
2. เด็กหญิงพรรรดาว เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กชายชิษณุพงศ์ พยัฆศาสตร์
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
112. 1. เด็กหญิงธนพร คูสมบัติ
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
113. 1. เด็กหญิงอัญชิสา นวลแก้ว
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
114. 1. เด็กหญิงนฤมล โฉมอุทัย
2. เด็กหญิงนัทธกานต์ ทหารเพียง
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
115. 1. เด็กชายเอกสิทธิ์ ตันแสง
2. เด็กชายวชิรวิทย์ บัวงาม
3. เด็กหญิงอนัญพร แสนอุบล
4. เด็กหญิงอารีย์ โพธิ์ศรี
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
116. 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา จบศรี
โรงเรียนวัดนิมมานรดี
117. 1. เด็กหญิงกนกภรณ์ โยธาจันทร์
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
118. 1. เด็กชายสุทิวัส ไพสาลี
โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
119. 1. เด็กหญิงด.ญ.วรัมภร สิริจุติกุล
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
120. 1. เด็กหญิงเมธกานต์ ขยันกิจ
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร)

ตารางการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ปวช.

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. นางสาวนัสรี กระทง
2. นายธนวัตร บุญทนุวัง
3. นางสาวนัทธพร ชัยรัตน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2. 1. นางสาวอภิชญา มุ่งตรง
2. นางสาวชลธิชา ชุณหะชา
โรงเรียนอรุโณทัย
3. 1. นางสาวอารียา อุตปัววงศ์
2. นางสาวลัคนา ใจทา
3. วีรชน สายรอคำ
4. ภัทร หนองภักดี
5. นางสาวอภิญญา มิตรเฉลียว
โรงเรียนรังษีวิทยา
4. 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยมงคล
2. นางสาวโสภานิศ คนคล่อง
3. นายวีรวัฒน์ เด่นสุข
4. นายเสกสันติ์ ลุงนุ
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
5. 1. นางสาวปุณณิศา เลิศวงศ์วณิช
2. นายณัฐวุติ ยามสุข
3. นายธนกฤต คุณยศยิ่ง
4. นางสาวพาทินธิดา วงศ์สุเทพทวี
5. นางสาวศศิญา นิลวานิช
6. นางสาวปทิตตา เลี้ยงสมบูรณ์
7. นางสาวสร้อยทิพย์ จันตา
8. นางสาวนันท์นพิน ประสมวงค์
9. นางสาวพลอยชมพู นาคสวัสดิ์
10. เด็กชายกรวิชญ์ ธานินพงศ์
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
6. 1. ธนกร คำชม
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
7. 1. นางสาวภูริสา สุรศักดิ์เสนีย์
2. นางสาวยูมิ มิยาตะ
3. นายมาวิน วงศ์มหารัตนากร
4. นางสาวเจนนิซ ชันยชา คนีริม
5. นางสาววิลาสินี เขื่อนป้อ
6. นางสาวนางสาวประภาพรรณ ใฝ่รักธรรม
7. นางสาวพัชรวรรณ แวน ลีเว่น
8. นางสาวขวัญชนก เจริญเลิศ
9. นางสาวณิชาพัชร์ ยิ้มศิริวัฒนะ
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
8. 1. นางสาววิชญาดา วิวัฒน์วานิช
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
9. 1. นางสาวปรัชญาภา ทรัพย์มี
2. นางสาวนันท์นภัส ชัยชนะบรรยง
3. นางสาววนภรณ์ คีรีต๊ะ
4. นางสาวชลลดา เบญจชลสิทธิ์
5. นายสรวิชญ์ ปานเพ็ชร์
6. นายอธิยุต อินทขัติ
7. นายชิตวร บุตรจันทร์
8. นางสาวพรนับพัน โอ่งเคลือบ
9. นางสาวอธิชา ธาดาสุรเวทย์
10. นางสาวดากานดา พูลผล
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
10. 1. นางสาวน้ำหนึ่ง ศรีวิไล
2. นางสาวเพชรพลอย อุ่นชาย
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
11. 1. นางสาวพัชราภรณ์ ศรีวีละสกุล
2. นางสาวปัญจรัตน์ ตันเรืองพร
3. นางสาวชลิดา สิทธิพันธุ์
4. นางสาวปวริศา แจ่มจำรูญ
5. นางสาวนัชณภัทร ทรงประทุม
6. นางสาวพริสา วชิรางกูร
7. นางสาวกัญญาวีร์ อริยะ
8. นางสาวเบญญาภา ณ ลำพูน
9. นางสาวพิชชา มณีรัตน์
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
12. 1. นางสาวณัฐนันท์ แสงอรุณ
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
13. 1. นางสาวณกัญญา นากอง
2. นางสาวสุวัจนี เอี่ยมสุขประเสริฐ
3. นายภูริ ระวังการณ์
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
14. 1. นายสมคิด เดือนคำ
2. นางสาวโอ๋ กอนเลา
3. นางสาวชัญญากัญ กันทะวงศ์
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
15. 1. นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีมงคล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
16. 1. นายณัฐธนชัย คำอุ่น
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
17. 1. นางสาววรนุช อาศนะ
2. นางสาวสิริกาญจน์ จรัสวุฒิเดช
3. นางสาวลลิตนภัส ปะสะสุข
4. นางสาวชลัฐพร นิตย์โฆษกุล
5. นางสาวทัตพิชา ยอดดี
6. นางสาวพัทธ์ธีรา เทพภาพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. 1. นางสาวสุประวีณ์ ทรดิษ
2. นางสาวกัญญาภัค ทิมเอม
3. นางสาวพิชามญชุ์ แก้วเหม
4. นางสาวคณภรณ์ ภูทรัพย์
5. นายทัตพล เพ็ชรศรี
6. นางสาวณัฐกานต์ เรืองฤทธิ์
7. นางสาวนวภัทร อ่ำวงศ์
โรงเรียนอุดมดรุณี
19. 1. นายเมธัส แสงวัฒนรัตน์
2. นายธนพล ชุนณวงษ์
3. นายกฤษณพล ยิ้มแย้ม
4. นายภาคิน พนมประทีป
5. นายก้องภพ บุบผาสิงห์
6. นายพงศกร ต๊ะสุ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
20. 1. นางสาวศุภาพิชญ์ กินูญ
2. นายปาณัสม์ มูสิกธรรม
3. นายฐากูร วงค์กาอินทร์
4. นายภานุวัฒน์ ดําดง
5. นายพรพิทักษ์ ยอดฉุน
6. นายภานุพงศ์ จันทร์ขาว
7. นายศุภวิชญ์ รอดเที่ยง
8. นางสาวณัฐนรินทร์ เอกธันยาภัทร์
9. นางสาวอาภาพัชร์ ธํารงอรรคสูรย์
10. นางสาวธารลดา กัลยาประสิทธิ์
11. นายจักรกฤษ ยุทธเสวี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
21. 1. นายธัชธรรม ตั้งไมตรีจิต
2. นางสาวจริยาพร รักพงษ์
3. นางสาวศิรภัสสร ธนะโสภณ
โรงเรียนวชิราลัย
22. 1. นางสาวนิรวรรณ จินะแปง
2. นางสาววราภรณ์ ไทยวงค์
3. นางสาวพุทธรัตน์ ไชยนวล
4. เด็กชายศุภฤกษ์ ลุงวิ
5. นางสาวรวิสรา ทาอินทร์
6. นางสาวทนวีลย์ อุตมัง
7. นางสาวดาวเงิน ลุงคำ
8. นางสาวน้ำฝน ศรียาบ
โรงเรียนสันกำแพง
23. 1. นายธรรศ คล้ายรุ่ง
2. นางสาวนันท์นภัส สุธงษา
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
24. 1. นางสาวนภัสวรรณ กลีบมะลิ
โรงเรียนตากพิทยาคม
25. 1. นายอนุชิต ชุ่มเมืองเย็น
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
26. 1. นางสาวกรกนก
2. นางสาวนภัสร ญาณวิริยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
27. 1. นางสาวณัฎฐาภรณ์ มันจีน
2. นางสาวดวงฤทัย เชื้อสะอาด
3. นางสาวกันจนพร ไชยชาย
4. นางสาวสุจินันท์ ชุ่มใจ
5. นางสาวกุลนิดา หน่อกันทา
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
28. 1. นางสาวกัญญารัตน์ เตชพิพัฒนกุล
โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย
29. 1. นางสาวอรพรรณ แผ้วพูลสวัสดิ์
2. นางสาวพรพรรณ ยอดสิน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
30. 1. นางสาวดวงใจ​ ราช​องค์​
2. นางสาวภัทรธีนันท์ รักพวง
3. นางสาวจิดาภา วิชัยดิษฐ์
4. นายสากล เสนารถ
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
31. 1. นางสาวธัญญา โยธาภักดี
2. นายอธิศ ลอยคำ
3. นางสาว วันทิพย์ เช่อเม๊าะกู่
4. นางสาวจีราวรรณ วิบูลวุฒิไก
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
32. 1. นางสาวปุณยาพร ไหลทา
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
33. 1. นางสาวณิชากร โมตาลี
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
34. 1. นางสาววรกมล ลำมะนา
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
35. 1. นายกรกฎ วิชาชัย
2. นายกฤษณะ สิมมา
3. นายปริญญา เเซ่เล่า
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
36. 1. นางสาวรวีนิภา สิทธิ์คงขจร
2. นางสาวอโนมา อัตตะแจ่มใส
3. นางสาวรัชนีวรรณ อโรชาเกษมศรี
4. นางสาวดาริน เซ็งยะ
5. นางสาวจีรดา สุริยาธานี
6. นางสาวชนิกานต์ พินิจลือชา
7. นางสาวเพชรัตน์ ลำแพนไพรี
8. นางสาววาสนา สิริวาณิชอุดม
9. นางสาวจารุวรรณ ชะนู
10. นางสาวอรนุช ลดาวัลย์เวชกิจ
11. นางสาวณัฐวิภา เรืองกิจชาญชัย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
37. 1. นายหมอแสงสว่าง แซ่เล่า
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
38. 1. นายวชิรวิทย์ โฉมห่วง
2. นายรักษ์พงษ์ คำนึง
3. นาย ธีรเดช แปลงจริง
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
39. 1. นางสาวธัญญารัตน์ แก่นคำ
2. นางสาวมัณฑนา โคกพระปรางค์
3. นายธนภูมิ วัสสละ
4. นายอภิสิทธิ์ ห้องเข้า
5. นายอภิสิทธิ์ สีสา
6. นายชัยวัฒน์ ปาปวน
7. นางสาวสุชัญญา ฉายลี
8. นายนฤทัย กองโต
9. นางสาวฐิตาภา คำฟัก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
40. 1. นายกิติญาดา เจริญวงศ์
2. นางสาวกัญญาวีร์ กันธา
3. นางสาวฟ้าใส เย็นฉ่ำ
4. นางสาวพิมพ์ชนก แซ่โซ้ง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
41. 1. นางสาวพัชรดา เทวาดิเทพ
2. นายกำเนิดสุข สุขใหญ่
3. นางสาวพรปวีณ์ คุ้มมี
4. นางสาวปริสสิลลา รักอาศรม
5. นายปรินทร์ แก้วกันใจ
6. นางสาววรัทยา โชคดี
7. นางสาวอัณณา นามพรม
8. นายตรอง สังข์สมบูรณ์
9. นางสาวธนกมล พรหมพิทยา
10. นายพัสกร มีชัย
11. นายธีรสิทธิ์ เตชะทัศนสุนทร
12. นางสาวรินรดา จิตระวิชเวช
13. นายภูเบศวร์ ราชจำเริญ
14. นางสาวณัฐณิชา เทพอินทร์
15. นายกันตภณ นิมานนท์
16. นางสาวกตัญญุตา สิงห์สร้อย
17. นายธีรภัทร ใบโสด
18. นางสาวนงนภสร ชุ่มชูศรี
19. นายณดล โรจนโสทร
20. นายวรทัต วิเศษขันธ์
21. นางสาวอรชพร งามเมืองสกุล
22. นายปภังกร เรืองศิลป์
23. นายสุพศิน นาคสมัย
24. นางสาวพัชสุดา สุทธภักติ
25. นายธนนัช วงศ์คำปัน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
42. 1. นายศิวกร พรมตา
โรงเรียนติ้ววิทยาคม
43. 1. นางสาวอุรัสม์ยา จุ้ยศรีแก้ว
2. นายอดิชาต รักสัตย์
3. นางสาวฐิติรัตน์ ล่ำดี
4. นางสาวณัฐชยา สารรัมย์
5. นายวรชาติ พรมทา
6. นางสาวณัฏฐนิชา สัตย์มาก
7. นายวิสิทธิศักดิ์ ปินใจกุล
8. นางสาวมนัชญา จันทร์แดง
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
44. 1. นางสาวณัฐณิชา แสงยาอรุณ
2. นางสาวรมิตา ทิพย์รัตน์
3. นายพัทธดนย์ ขันธวงศ์
4. นางสาวพรหมพลอย บุญยืน
5. นางสาวนัทธมน จงปิยะเลิศ
6. นายอรุณรัชช์ ยะอนันต์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
45. 1. นายภูริวัฒน์ สิทธิ์คงชาญ
โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
46. 1. นายธนกฤต พาทอง
2. นายธนพงศ์ บางขาว
3. นางสาววิลาสินี อริยปัญโญทัย
โรงเรียนเมตตาวิทยา
47. 1. นางสาวเอื้องทิพย์ แสงหล้า
2. นางสาวอรุณี จองแก้ว
3. นางสาวเปียง ลุงวี
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
48. 1. นางสาวกานต์ชนิต นิลพันธุ์
2. นางสาวนภัสสร บุญธรรม
3. นางสาวศิรินญา สวนกัน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
49. 1. นางสาวกัญญาพัชร กันธิมา
2. นางสาวมัลลิกา คงต๊ะ
3. นางสาวพัชรพร กันทะสาร
4. นางสาวณัฐธิดา บุปผา
โรงเรียนตากพิทยาคม
50. 1. นางสาวสุพิชชา สุพัฒนกิตติ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
51. 1. นางสาวพิชญธิดา จันทร์หอม
2. นายภาคภูมิ วิลัย
โรงเรียนทุ่งช้าง
52. 1. นางสาวอรอร ใจตุ้ย
2. นายมงคลชัย ไชยบุตร
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. นางสาวอังสุมาลี อิวาอิ
3. นางสาวพิชชาพร นุทัต
7. นางสาวจิดาภา บุญสิริธนา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
2. 1. นายอภินัทธ์ ปัญญาวุทโส
2. นางสาวชนิสรา จันทรประดิษฐ์
3. นางสาวณัฐรดา จิตปลื้ม
4. นางสาวอภิสรา แซ่ชิ้น
5. นางสาวอุทัยรัตน์ สงวนเขียว
6. นางสาวศิริธร กิ่งเล็ก
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
3. 1. นางสาววริษา ผลบุญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
4. 1. นางสาวปามิดา ลอยทอง
2. นางสาวพัทธนันท์ ยอดดี
3. นายสุชาภัทร ขาวชอุ่ม
4. นางสาวปานเกศ บัวจันทร์
โรงเรียนกัลยาณีธรรมราช
5. 1. นางสาวทักษพร ยอดพิจิตร
2. นางสาวสิวลี ชูโชติ
3. นายธีรกานต์ วงษ์พระจันทร์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
6. 1. นายพงศกร คำแขก
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
7. 1. นางสาวปนิตา มณีเนียม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
8. 1. นายปริยพัฒน์ เพชรทอง
2. นายชนาธิป เพชรคงทอง
3. นางสาวณัฐณิชา บุญมี
4. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์ดา
5. นางสาวอาตีน่า มีชัย
6. นางสาวปรียาภรณ์ ใจกันทา
7. นางสาวปรียาภรณ์ ใจกันทา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
9. 1. นายณรงค์เดช เดชรักษา
2. นายตนุภัทร ชูภักดิ์
3. นายธนพล ถาวรมาศ
4. นายจิตรกร สมขันธ์
5. นายธนวันต์ ก่ำเสน
6. นายธนพัฒน์ แสนดี
7. นายธรรมสิทธิ์ คุตติยานันท์
8. นายศรัณย์ สุวรรณภักดี
9. นายรัฐภูมิ แซ่จึ่ง
10. นายพุฒิพงศ์ เรืองอ่อน
11. นายพิศุทธิ์ หิรัญจรัสพิวัฒน์
12. นายวชิรวิทย์ บุญทองจันทร์
13. นายธัชพล คุระเอียด
14. นายกฤษกร สนิท
15. นางสาวณภาสุกัญต์ แซ่ลิ้ม
16. นายธนากร นุ่นหนู
17. นายณัฐภูมินทร์ ตรีเภรี
18. นายนราวิชญ์ ศรีขาว
19. นางสาวทัณฑิกา สุวรรณโชติ
20. นายจิรทีปต์ ลักขณา
21. นายณฐกร ทิพย์ภักดี
22. นางสาวชลธิชา สิงห์ทอง
23. นางสาวไฮน่า หรินาอดิศัย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10. 1. นางสาวลภัสรดา กุลเพชรกำธร
2. นางสาวสิริภัทร ยมใหม่
3. นางสาวชนัญชิดา เหล่าชินชาติ
โรงเรียนกัลยาณศรีธรรมราช
11. 1. นายปองพล พัฒนพรพิริยะ
2. นางสาวกัญญาพัชร แก้วจินดา
3. นายศุภมงคล ตันติรังสิมาพันธ์
4. นางสาวจิดาภา ไชยมงคล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
12. 1. นางสาวกัลยกร ก่อผล
2. นายสมภพ คุ้มบ้าน
3. นางสาวอานิชา เชื้อสมัน
4. นางสาวชุติกาญจน์ สมนาม
5. นางสาวจีรนันท์ ทันเพื่อน
6. นางสาวธัญลักษณ์ หาบหา
7. นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์
8. นางสาวนันทภัค อารัญภาณุ
9. นางสาวสุรภา พวงจิตร์
10. นางสาวนราวิชญ์ เก้าแสง
11. นางสาวจิรารักษ์ ทองวล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
13. 1. นางสาวสิริรัช รัตตมณี
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
14. 1. นายภูวเรศ พุ่มสะอาด
โรงเรียนควนขนุน
15. 1. นางสาวกัญญภัค อนันต์วิวรรธน์
2. นางสาวเกตุชนา มณีศรี
3. นางสาวนิชาภา ช่วงชุณห์ส่อง
4. นางสาวปริชญา แซ่ขู้
5. นางสาวชัญญานุช นบนอม
6. นางสาวพิลาศลัษณ์ ชัยวิรัชติกุล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
16. 1. นายชิติพัฒน์ โพธิ์เงิน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
17. 1. นางสาวปัณฑารีย์ บุญสนิท
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
18. 1. นางสาวนันท์นลิน ศิริพงษ์
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
19. 1. นายวชิรวิทย์ ชุณหศิลป
2. นางสาววรกานต์ เก้าวิชากร
3. นางสาวรมิดา เวชสิทธิ์
4. นางสาวทวิตา อชิรกำจรกุล
5. นายศุภฤกษ์ ชาครานนท์
6. นางสาวณัฏฐนิชชา พงศ์ไพบูลย์
7. นางสาวภัทรรัฏฐ์ จิตบุญ
8. นายวีรพล ถิ่นเรืองสิน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
20. 1. นายวัชรกานต์ สูทอก
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม
21. 1. นางสาววราคณา รัตนเเสงทอง
2. นางสาววิสสุตา บุญเลิศ
3. นายฐิติวัฒน์ เมฆเสน
4. นายชนพัฒน์ เผ่าสวัสดิ์
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
22. 1. นางสาวจิดาภา วงศ์สัมพันธ์
2. นายภูวนาถ จินดากุล
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
23. 1. นายนิติ มะหลี
2. นางสาวเตชินี ชายทอง
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
24. 1. นายสรวิศ จูห้อง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
25. 1. นางสาวพรรัตน์ ภูมี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
26. 1. นางสาวธนพร สมีนาง
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
27. 1. นายพิทักษ์ นาระจิตต์
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. นางสาวกัญญาวีร์ จำปาวงศ์
2. นางสาวสุนิสา ด้วงพรมโพธิ์
3. นางสาวชุติกาญจน์ ศรีโบราณ
4. นางสาวพิมภิกา ไชมาสุก
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
2. 1. นางสาวพิชชา อริยะสุข
2. นางสาวณภัทรา ตั้งรัตคณะ
3. นายรชต โง้วศิลปศาสตร์
4. นายอุดมโชค ชัยประสิทธิ์
โรงเรียนปัญจดี
3. 1. นางสาวชาคริญา ลูกหวาย
2. นางสาวปานิศา หินประกอบ
3. นางสาวปรินทร ยานประเสริฐ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ตะกิ่มนอก
5. นางสาวพิพัฒธิดา ตาปราบ
6. นายธีรภัทร พูนภูเขียว
7. นางสาวเนตรนภา หาสีเสียด
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
4. 1. นางสาวพิมลภัส ตลับงา
โรงเรียนบ้านไผ่
5. 1. นางสาวอคิราห์ สุภาอ้วน
2. นางสาวเอื้องฟ้า แสงศิริบรรพต
3. นายพัชรพล กลัดทอง
4. นางสาวพิชญ์สินี คนซื่อ
5. นางสาวฐิติวัลค์ ปาแน้
6. นางสาวจันทนิภา ประจันตะเสน
7. นายภูมิชนก พรพิเศษ
8. นางสาวธัญญาศิริ ขวัญพรม
9. นางสาวฐปนรรต อินทสุราช
10. นางสาวกัญญาวีร์ เฉลียวฉลาด
11. นางสาวอมลวรรณ คำภีระ
12. นางสาววธัณญา ลากุล
13. นางสาวนิศานาถ วิศิษฏ์เสรี
14. นางสาวศศิประภา ทิพย์มนตรี
15. นางสาวลภัสรดา ธงภักดิ์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
6. 1. นางสาวญาณภัค พินิจมนตรี
โรงเรียนสุรนารีวิทยา2
7. 1. นางสาวสิริมนต์ วงษ์เฉลิมมัง
2. นางสาวภิญญาพัชญ์ ชวาฤทธิ์
3. นางสาวคณัสนันท์ ประทุมเงิน
โรงเรียนนางรอง
8. 1. นายสร้างสรรค์ จันดา
โรงเรียนบ้านตาอุด
9. 1. นายวัฒนา ศรีหาภูธร
2. นายฐิติปัณฑ์ธร ทานุมา
3. เด็กชายยศพัทธ์ ยศรุ่งเรือง
4. นายปัน ชำนาญณงค์ศักดิ์
5. นางสาวศุภิสรา สุขศรี
6. นางสาวปีรญา อันแสน
7. นายคณิศร ฟุ้งนภากาศ
8. นายวิมุติ ขาวเมืองน้อย
9. นายปัณณวัฒน์ น้อมระวี
10. นายโภไคย พระตรัยยะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10. 1. นางสาวสุชานันท์ นิยมพันธ์
2. นางสาวกชกร สมอบ้าน
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
11. 1. นายชนะศึก ประจุดทะเนย์
2. ปรมี งามสะพรั่ง
โรงเรียนวาปีปทุม
12. 1. นายจิรายุ ทองจันทร์
2. ธัชพล อินทร์เจริญ
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
13. 1. นายวโรดม เจริญรัมย์
2. คลอเดียร์ มาเรีย ชิปปาจโล
3. ปาลิตา ประประโคน
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
14. 1. นางสาวสายอักษร ธรรมวิเศษ
2. นางสาวพราวศิริขวัญ สีหามาตย์
3. นางสาวอรณิชา โสภา
4. นางสาวณัฏฐ์หทัย พงศ์พลกิจ
5. นางสาวพัทธนันท์ ศิริคะเณรัตน์
6. นางสาวกัลยรัตน์ ทินตะนัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
15. 1. นายธีรภัทร ศรีจันทร์
2. นายกฤษนัย อ่ำชัยภูมิ
3. นายกิตติชัย เชื้อวงศา
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
16. 1. นางสาวรานี อวตาล
2. นางสาวญาณิศา เลิศตะคุ
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
17. 1. นางสาวพิชญธิดา พิมพ์สิน
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
18. 1. นางสาวอภิญญา นุดดอนไพร
2. นายเนรมิต โพธิ์จันทร์
3. นางสาววิรัญญา แพทอง
4. นางสาวชนิสรา วงศ์สุนา
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
19. 1. นายกษิดิศ ตันดี
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
20. 1. นางสาวพีรยา ดาวงษา
2. นายชัยภัทร ทองเวียง
3. นางสาวอรไพลิน โกมลไสย
โรงเรียนเลยพิทยาคม
21. 1. นางสาววรัทยา ไขสังเกต
2. นายพชรพงษ์ โสชมภู
โรงเรียนอาเวมารีอา
22. 1. นางสาวจุฑามาศ หอมหวล
2. นางสาวศศิกมล กระจ่างจิตร
3. นางสาวนันสินี ประมูลจักโก
4. นางสาวปรีย์นันท์ มีชื่อ
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
23. 1. นายธวัชชัย อุทร
2. นายสาริษฐ์ สุระสังข์
3. นางสาวพัทธนันท์ พันธ์โพธิ์คา
4. นางสาวภัทรสุดา จิตเเสวง
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
24. 1. นางสาวจิตรลดา หิรัญวัชนะ
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
25. 1. นายกฤษณะ นาใจเย็น
2. นายธณณัญฐ์ สุวรรณกุฎ
3. นางสาวณัฏฐณิชา บุญช่วย
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
26. 1. นางสาวพิรญาณ์ คำปุทา
โรงเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
27. 1. นางสาวธิดารัตน์ เรือนพิมพ์
2. นางสาววชิรญาณ์ ประเสริฐ
3. นางสาวปิยะดา ชาวดง
4. นายวรสิริ ศิริเขต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
28. 1. นางสาวศุภรัตน์ เจริญพร
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
29. 1. นางสาวกมลฉัตร พูนมั่น
2. นางสาวณัฐชยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
30. 1. นางสาวกันยารักษ์ ศรีมณีรัตน์
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
31. 1. นายอนุวัฒน์ ต้นสวรรค์
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
32. 1. นางสาวเกวลิน สิทธิจันทร์
2. นางสาวช่อตะวัน สุขล้ำ
3. นางสาวสิรินทรา บุตรสิม
4. นางสาวกฤติยาภรณ์ อำนาจเจริญ
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
33. 1. นางสาวพกาวรรณ บุตรตัดสิน
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
34. 1. นางสาวขวัญฤดี ศรีสังข์
2. นายครรชิต ยอดชมภู
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
35. 1. นางสาวอภิสรา มหาพรม
โรงเรียนจารุณีศึกษา
36. 1. นางสาวอารยา ทาหาร
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
37. 1. นางสาวธนภรณ์ เปรี่ยมดี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38. 1. นางสาวภัทรวรรณ ศรีเขียว
2. นางสาวณปภา อรุณเจริญ
3. นางสาวฐานิกา โสภากุล
4. นางสาวศศิพิมพ์ ภูขำ
5. นางสาวเขมจิรา คันที
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
39. 1. นางสาววิริญญา อนุศักดิกุล
2. นางสาวสุภัสชา ชัยมณี
3. นางสาวพิชญาภา ปล้องยาว
4. นางสาวพลอยลภัส โชติบุลชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
40. 1. นางสาวชนิกานต์ อันชื่น
2. นายธนกร สมบัติ
3. นายปัญญา จันทร์เงิน
4. นายพสิษฐ์ พรมสุริย์
5. นางสาวสุพรพรรณ จิตรจักร
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
41. 1. นางสาวสุภัสสร ชัยมณี
2. นายพชรพล ภูฉายา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
42. 1. นางสาวพวงเพชร เพ็ญพิมพ์
2. นางสาวพนิตสุภา จุฬากุล
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
43. 1. นางสาวอรญา พัฒนี
2. นางสาวนฤมล อัตตะลัง
3. นางสาวนันทรัตน์ สุฤทธิ์
4. นายอภิเดช ภิยาชัย
5. นางสาวสิริยากร เอี่ยมฉวี
6. นางสาวจริภิญญา เนาว์ขุนทด
โรงเรียนกำแพง
44. 1. นางสาวสุภัชชา ค่ำคูณ
2. นายคณิศร์ สุมาลัย
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
45. 1. นายปภัตร​ ศรี​วัชร​กุล
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. นางสาวอมราลักษณ์ ปลดริปู
2. นางสาวธวัลรัตน์ บุญเรือง
3. นางสาวธนาวดี เจ็ดพี่น้องร่วมใจ
4. นางสาวลภัสรดา อินทรสาลี
5. นางสาวนภัส ตระกูลสิริพันธุ์
6. นางสาวนลิญญา มณีจักร์
7. นางสาวศรุตา สนิท
โรงเรียนราชินีบน
2. 1. นางสาวมนปริยา ทำพันธุ์จักร์
2. นางสาวศิรภัสสร งามสงวนศักดิ์
3. นายจีระฤทธิ์ อำไพรัตน์
4. นางสาวนุตประวีณ์ โตเทียม
5. นายอัครวินท์ เจริญประทีปกิจ
6. นางสาวสิริยากร ครองยุติ
7. นางสาวแพรวา แสงแก้ว
8. นายธัญเทพ แก้วประไพ
9. นายชนพัฒน์ พรมหล้า
10. นางสาวภัทรานิชฐ์ บัวอ่อน
11. นายชญานนท์ เมฆสคราญ
12. นางสาวกรกนก อุดมชัย
13. นางสาวฐิติภา ปัตตาเทสัง
14. นางสาวพัชรินทร์ ผู้อยู่สุข
15. นางสาวบุญญรัตน์ ทองสา
16. นางสาวปราณิศา ภูกัญญา
17. นางสาวจิณห์นิภา ศรีจันทวงษ์
18. นางสาวพรฤทัย ห่วงเพชร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
3. 1. นางสาวชมพูนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายธนพัฒน์ แก่นม่วง
3. นางสาวภคมน บางพระไทยา
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
4. 1. นางสาวสุนันทรา เดชอุ่ม
โรงเรียนสงวนหญิง
5. 1. นายโมไนย ไชยา
2. นางสาวชุติกาญจน์ ทองสว่าง
3. นางสาวศิริรัตน์ เชื้อนุช
4. นางสาวโม่งเจ๋ หลิน
5. นางสาวหงษ์ฟ้า โกสินทร์รักษา
6. นางสาวปลายฟ้า ปานกระโทก
7. นายนพรัตน์ ศรีวังพล
โรงเรียนบางกะปิ
6. 1. ภัคจีรา เงกสูงเนิน
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
7. 1. นางสาวรุ่งลดา สาครรัตน์
2. นางสาวสุลลิตา มณีโชติ
3. นางสาวพลอยนภัส มีเลิศชัย
4. นางสาวริลณี ศรีแก้ว
โรงเรียนชลกันยานุกูล
8. 1. นางสาวสุพรรณี สีดี
2. นางสาวศตพร สุนทรสารทูล
3. นายสรธร สังข์จันทร์
4. นายสุทธิพร อินนวล
5. นายพิทักษ์ บุญประเสริฐ
6. นางสาวณาตาลี เอี้ยวเจริญ
7. นางสาวน้ำทิพย์ อินทองคำ
8. นายธรรศธรณ์ โอฬารตรีรัตน์
9. นายศักดิ์สิทธิ์ เพชรดีคาย
10. นางสาวณัฐณิชา เฉลิมสาร
11. นางสาวชนากานต์ นพพลั้ง
12. นายฐิติพงศ์ ป้อมสุริวงศ์
13. นายพีรพัฒน์ อิ่มอ่วม
14. นางสาวสิริกาญจน์ ชาติสิริพิทักษ์กุล
15. นายอพิทยา เทียมทัศน์
16. นายกิตฐาชนม์ คงยิ่ง
17. สยามรัฐ แก้วสุริวงษ์
18. นายกิตินันท์ ตาเกวียน
19. นายกมลภู ค้าแหวน
20. นางสาวอมรรัตน์ พิสุทธอานนท์
21. นายนนทนันท์ ห้วยหงษ์ทอง
22. นายโกญจนาท จินาลม
23. นายธิติ อรุณกิจเจริญ
24. นางสาวเพ็ญพิชชา บัวเทศ
25. นายณรงค์ศักดิ์ แดงใจ
26. นายกิตติกร ก้องวิวัฒน์พงศ์
27. นายเด่นภูมิ สุภัทรเสถียรกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
9. 1. นายรัฐนันท์ ลัคนานนทิวงศ์
โรงเรียนวัดราชบพิธ
10. 1. นางสาวทัฐธิยาน์ ขจิตวิวัฒน์
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
11. 1. นางสาวเพ็ญนภา สุขเกษม
2. นางสาวพรนภัส รักษาบุญ
3. นางสาวนันท์นภัส โตศักดิ์
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. 1. นางสาวภควรรณ ทองหลอด
2. นายไชยวัฒน์ แซ่เจ่า
3. นายเกียรติยศ แซ่เห่อ
4. นางสาวนันท์นภัส บุญนันท์
5. นางสาวณัฐชยา ส่งถึง
6. นางสาวญาณิศา เสนนันตา
7. นายวรพล จันตา
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
13. 1. นางสาวเจนจิรา ปลีบุตร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี
14. 1. นางสาวอุมาพร ศรีคำ
2. นางสาววิญาดา ธรรมนาม
โรงเรียนนิคมวิทยา
15. 1. นางสาวกัลยารัตน์ อัมพรรัตน์
2. นางสาวน้ำค้าง ปิติรัตน์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
16. 1. นายธัณย์ศรุต เนื่องจำนงค์
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
17. 1. เด็กหญิงรัญชน์วรัตถ์ ศรีจุลฮาต
2. นายธนวัฒน์ เกียรติบรรจง
3. นางสาวภัทรนันท์ สูงเรือง
4. นางสาวปารย์ณสรณ์ เปี่ยมประเสริฐ
5. นางสาวญาณิศา อักษรดี
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
18. 1. นางสาวภัคจิรา บุญเชิด
2. นางสาวกัญญาณัช ปิตานนท์
3. นางสาวอรอุมา สุภารส
4. นางสาวสมิตา คงวน
5. อภิชญา ศรีษะะคำ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
19. 1. นางสาวปวริศา ไม้สุวงศ์
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
20. 1. นางสาวกนกรดา เปี่ยมใย
2. นางสาวกุลิสรา นิยตานนท์
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2
21. 1. นายธนโชติ หน่อแก้ว
2. นางสาวปภาวดี สมบูรณ์นาวิน
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
22. 1. นางสาวดุสิตา แก้ววานิช
2. นางสาวปัญญารัตน์ จายนียโยธิน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
23. 1. นางสาวณัษชยา ทองเบ็ญญ์
2. นางสาวกุญธิยาดา คำบุตดา
3. นายธนกร ชนาสินพูลเดช
4. นางสาวอชิตา สุนทรบูรณสุข
5. นางสาวสุธีรา ราโชกาญจน์
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
24. 1. นายธนวัฒน์ นันต๊ะ
2. นางสาวนันทชพร สิงหาปัด
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
25. 1. นางสาวนัชชา โสมโสรส
2. นายธนภูมิ ผาติผดุงกุล
3. นางสาวฐิติรัตน์ บำรุงศรี
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
26. 1. นายปวิทช ธนภูริสิทธิโชค
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2
27. 1. นางสาวปานเพชร ป่าตุ้ม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
28. 1. นางสาวอินธิรา จันอุดทา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
29. 1. นางสาวอมรรัตน์ จีวรรณ
2. นางสาววรนุช ศรีแพรศรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5
30. 1. นางสาวแทนเทียน ศรีโวหาร
2. นางสาวพมลพร เมฆทิพย์พาชัย
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
31. 1. นายบุญพักตร์ บุญภักดี
2. นางสาวธนพรรษ สายอะโณ
3. นางสาวภัทรลภา วรรณรักษา
4. นางสาวภูษิตา โพธิ์นาคม
5. นางสาวอรอนงค์ การเร็ว
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
32. 1. นางสาวพิชญาณ์กาญจน์ จิรภัทรวณิช
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
33. 1. นางสาวพิมพ์มาดา สวนมาลี
2. นางสาวธีร์ธิตา ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
3. นางสาววิภาวี เอกไพรัตน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
34. 1. นางสาวอัฐกาญจน์ จันทวิบูลย์
2. นางสาวพรีม เลขาสถาพร
โรงเรียนอำนวยศิลป์
35. 1. นายปรมี แถวโสภา
2. นายอิทธิวัฒน์ สวนอนันต์
3. นางสาวพิชญาดา ยงค์ประเดิม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
36. 1. นางสาวดลยภรณ์ ศิริภักดิ์
2. นายศักดิ์รวิ ยุทธชิต
โรงเรียนอรัญประเทศ
37. 1. นางสาวณิชา พลสารัมย์
2. นางสาวต้นข้าว วิสุตกุล
3. นางสาวชัญญ์ญา สุริวิโชติวงศ์
4. นางสาวธนัฐชา เลี้ยวพรประสาท
5. นางสาวภูษณิศา เจริญรวยวัฒนา
6. นางสาววรรณษา ยาชูรมย์
7. นางสาวนัชชา มาอยู่ดี
8. นางสาวฐานัชชา สรรพทรัพย์
9. นางสาวปวีย์สุดา สังข์ทองจิรสิน
10. นายจิรภาส เลี้ยงกอสกุล
11. นางสาวณิชา พลสารัมย์
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
38. 1. นางสาวณัฏฐธิดา เร่งเพียร
โรงเรียนสตรีวิทยา
39. 1. นางสาวบุศยามาส ลิ่มจู้หมึง
โรงเรียนทับสะแกวิทยา
40. 1. นายภาคิน ปรางสุวรรณ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
41. 1. นางสาวกนกวรรณ เอี้ยวเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ อินทร์พิทักษ์
3. นางสาวสวรินทร์ ทองอ่วม
4. นางสาวศุภิสรา สราญวัฒน์
5. นางสาวอภิชญา พูลสำราญ
6. ณัฐชริดา จงบวกกลาง
7. พัชรพร บุญอ้น
8. จุฑาทิพย์ เพ็งผ่าน
9. วรรณศิริ เมืองทอง
10. ม่านฟ้า บูระณา
11. สุพิชญา ดุลยพิรุฬหศิลป์
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
42. 1. นายอภิเดช เชิงชั้น
2. นางสาวสรัสวดี นันทวงศ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
43. 1. นายศิรสิทธิ์ ตุ้มวิจิตร์
2. นายปฏิพัทธิ์ จรัสวงษ์
3. นางสาวฐิติวรดา ท่าภิรมย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
44. 1. นางสาววรพิชชา สุตุ่ยฟองดี
2. นางสาวถภัสสร แสงยนต์
3. นางสาวชวิศา จ้อยเจริญ
4. นางสาวกานต์รวี ชัยศิริพันธุ์
5. นายตรัยคุณ บัวสี
6. นางสาวอารยา เมธาพิสุทธิ์
7. นายนัฏฐชัย ปัญญาสรรเสริญ
8. นางสาวมลดา นามสมบูรณ์
9. นางสาวแพรวา จั้นพลแสน
10. นายพรพงษ์ ประยูรพิสัย
11. นางสาวไบรโอนี่ นิโคลัส
12. นายก้องภพ จินดาพรสุข
13. นางสาวพีรดา เดโกำธร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
45. 1. นางสาวรัตนาภรณ์ หวานสนิท
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
46. 1. นางสาวดารันดร์ คำนาเวช
โรงเรียนสอยดาววิทยา
47. 1. นางสาวปณิตา ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวสุพิชฌา วิภากูล
3. พุฒิพงษ์ บุญชู
4. นางสาวพชรมน อินคล้า
5. นางสาวณัฐสุดา แซ่เฮา
6. นางสาวศศิพิมล บุญชู
7. นายสัภยา พงษ์ใหญ่
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
48. 1. นายสุรพัศ เกาะกิ่ง
2. นายพีระพรรษ ดอกพอง
โรงเรียนปทุมคงคา
49. 1. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ออดไธสง
โรงเรียนช่องพรานวิทยา
50. 1. นางสาวนวพรรณ พุ่มแย้ม
2. นางสาววรัญญา โพธิ์งาม
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
51. 1. นายอมรเทพ โหลแก้ว
2. นางสาวณัฐฐิญา บัญชาอิทธิวัฒน์
3. นายสัญชัย ศรีมา
4. นางสาวนภัสรา ชัยเนตร
5. นางสาวฐิติรัตน์ อัสดรทิพย์กุล
6. นายกสิณ สิงห์สมาน
7. นางสาวสุปรียา ณ นคร
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
52. 1. นางสาวชลกรานต์ เขื่อนแก้ว
2. นางสาวณุทยา เสถียรคมสรไกร
3. นางสาวชุติกาญจน์ โพธิ์เทพ
4. นางสาวธัญญานันท์ ไทพิพัฒน์พร
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
53. 1. นางสาวมุฑิตา อยู่เปี่ยม
2. นางสาววรารัตน์ มีมงคล
3. นางสาวเปรมสินี กุลอำพล
4. นางสาวนิชานันท นาคยศ
5. นายชนาธิป มาลัยศิริรัตน์
6. นางสาววิยะดา อรวรรณ
7. นางสาวโยษิตา โลหะรัตน์
8. นางสาวฐิติภรณ์ ดอกกุหลาบ
9. นายอติวิชญ์ บุญจูง
10. นางสาวรินทร์ลดา โพธิ์ศรีนาค
11. นางสาวปภาวี ภักดีโต
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
54. 1. นางสาวณัฐวดี น้อยประดิษฐ์
2. นางสาวสุนันทนา ศรีทะโครต
3. นายอริญชัย คุ้มสิน
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
55. 1. นางสาวพลอยไพลิน กันภัย
2. นางสาวเรเชล สิริน มาร์ช
3. นางสาววรินธร ศรีวงษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
56. 1. นางสาวสุทธิดา นาถนิติวิทยา
2. นางสาวจิรสุดา ทองเนียม
3. นางสาวกีรนาถ ชลิศราพงศ์
โรงเรียนนารีวิทยา
57. 1. นางสาวณิชกานต์ เกตุสุภะ
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
58. 1. นางสาวเขมจิรา ประภาตนันท์
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
59. 1. นางสาวชนเนษฏ์
2. เด็กหญิงศุภัสรา
โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี
60. 1. นายปุญญพัฒน์ ประภาสินทรัพย์
โรงเรียนอัสสัมชัญ
61. 1. นางสาวพัณณ์ชิตา สุวรรณรินทร์
2. นางสาวรัฐนันท์ สุกใส
3. นางสาวนิศาลักษณ์ โกษา
โรงเรียนบางละมุง
62. 1. นางสาวกาญธิดา เตือยตุ่น
2. นางสาวจอมขวัญ สุขไชยศรี
3. นางสาวธิติยาพร ประสารเกตุ
4. นางสาวญาดา แก้วบุญมา
5. นางสาวพจณิชา ชีพเจริญรัตน์
6. นางสาวพรนัชชา หงษ์ทอง
7. นางสาวพิชฎา พูลพัฒน์
8. นางสาวลัดชดาวัลย์ รักษาวงศ์
9. นายวทัญญู เกษรขจรทิพย์
10. นางสาวสิริรัตน์ จุ้ยรอด
11. นางสาวอัญรัตน์ กิจบุญชู
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
63. 1. นายภัทรพล แสนหมุด
2. นางสาวขวัญพนิต นิธิพรทวีสิน
3. นางสาวจิรัชญา จันทร์งาม
4. นางสาวธนัญชนก สาลีผล
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
64. 1. นางสาวพิมพ์ชนก เปรมประเสริฐ
2. นางสาวธาราทิพย์ แรตทอง
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
65. 1. นางสาวขนิษฐา จำปาพา
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
66. 1. นางสาวอคิราภ์ เพ็ชร์น้ำทอง
2. นางสาวกัญญรัตน์ สมหมาย
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
67. 1. นางสาวพิมญาดา จันทร์แก้ว
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
68. 1. นางสาวมนัสนันท์ ห้วยกรดวัฒนา
2. นางสาววรัญญา แพงพฤกษ์ภูมิ
3. นายธีรภัทร์ บุญรอด
4. นางสาวบวรนภัฐ วัฒนทรัพย์โสภณ
5. นางสาวปวริศา สุขทัต
6. นายภูเบศ สายเพชร
7. นางสาวประติภา สุศรี
8. นางสาวนวิยา ศรีวิไล
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
69. 1. นางสาวสุปรียาพงศ์ สนบัวทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มพิทักษ์
3. นางสาวอุบลวรรณ มีศิลป์
4. นายอภิเชษฐ์ ชอบสอาด
5. นางสาวนันท์นภัส คุณโท
6. นางสาวปริยฉัตร สุขญาณกิจ
7. นายธนภัททร์ สังข์แปลงกาย
8. นางสาวมลธิดา ทิพย์ชำนาญ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
70. 1. นางสาวมาตา คีรินทร์นนท์
2. นางสาวณัฐวดี ศรีสหัส
3. นางสาวพรปวีณ์ เบญจศิลารักษ์
4. เด็กหญิงพัทธนันท์ อุ่ยวัฒนาไชย
5. นางสาวปนิสรา จึงถาวรอนันต์
6. นางสาวจิดาภา ศรีบุญ
7. นางสาวปัณณพรณ์ มูละประดับ
8. นางสาวริญญ์รภัส พรธีรกรพิทักษ์
9. นางสาวปวันรัตน์ เจษฎาอริยจิต
10. นางสาวปิยะธิดา บุญช่วงโชติรัตน์
โรงเรียนหอวัง
71. 1. น.ส.วรินธร พุทธรักษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร
72. 1. นางสาวปณิดา ดำรงธรรมวุฒิ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
73. 1. นางสาวธิญาดา รัตนาธนกิจกุล
2. นายอภิวิชญ์ นอมี
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
74. 1. นางสาวศิริรัตน์ อินกลับ
2. นายปูรี เลือน
โรงเรียนหนองโพพิทยา
75. 1. นางสาวศศิรดา ปิติยากรณ์
2. นายอชิระ หงษ์เทศากร
3. นางสาวฑิฆัมพร สมสุข
4. นางสาวอานิตฌา แสนคำ
5. นางสาวมิรา ฤทธิโยธิน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์
76. 1. นางสาวปัณฑารีย์ เนื่องจากนาค
2. นางสาววริษา อยู่เจริญ
3. นายชัชชวิน สมญาติ
4. นายศิรายุ ปานประเสริฐ
5. นางสาววิรัลยุพา อาศัยราษฎร์
6. นางสาวสุจิตรา จีระสมบัติ
7. นายธนาคม เวียงนนท์
8. นางสาวขวัญข้าว วิชชุโยธิน
9. นายบัญชา ม่วงอิ่ม
10. นายสรสิช จันทร์ขจร
11. นางสาววาริพินทุ์ เขตสมุทร
12. นายภิตินันท์ ภัคพงศ์อิทธิ์
13. นายตรินัยน์ พลยุทธโยธิน
14. นายอมร ทิพย์เพียรศักดิ์
15. นางสาวกรรณิการ์ สุขสารดิษฐ
16. นางสาวชาณิดา จันทร์แต่งผล
โรงเรียนธัญรัตน์
77. 1. นางสาวกรกนก อยู่กินดี
2. นางสาวนงนภัส เฮียงหลี
3. นางสาวธัญญรัศม์ กวินทิพยกุล
4. นางสาวลีนา กาฎีโรจน์
5. นางสาวกุลชา นิลณรงค์
6. นายชณัญ โทวาณิชกุล
7. นางสาวไอ​รัก​ ​สุวรรณ​แสง​โรจน์ airuksuwanseangrot@gmail.com​
8. นางสาวพัทธนันต์ แซ่ตั้ง
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
78. 1. นางสาววรพิชชา บุญพรานชู
2. นายญาณกร พูลทรัพย์
3. นางสาวศิรดา กุลวสุวุฒิ
4. นายเจษฎา อิ่มใจ
5. นางสาวจินจริยา ทรงประโคน
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
79. 1. นางสาวรัญชนา เทพศิลา
2. นางสาวหยาดเพชร อลงกรณ์ทักษิณ
3. นายอาสาฬสิริ อธิเกิด
4. นางสาวขวัญสิริน ทิพย์สนเท่ห์
5. นายวัชริศ ดำรงศักดิ์กุล
6. นางสาวสุพิชญามิล เขจรนิตย์
7. นายวงศธร พยุงความดี
8. นายณัฐพนธ์ ผาสุข
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
80. 1. นายมนัส พรนิเวศน์
2. นางสาวฟ้าใส ศาลาทอง
3. นางสาวอานันตยา แสงเวช
4. นางสาวพรสินี รฐาวีราพัชร์
5. นางสาววรารัตน์ โพธิ์เกิด
6. นางสาวนรินทร์ นภาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
81. 1. นายตุลา มานิตย์นารถ
2. นางสาวศรีวรินทร์ ศรีเผ่าเอี่ยม
3. นายวรนน บุญเกื้อ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
82. 1. นางสาวฑิฆัมพร มะโนชาติ
2. นางสาวอัญชนา บุญประเสริฐ
3. นางสาวณพิชญา เพาะชาลี
4. นางสาวอรธิดา ปัญญาบารมี
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
83. 1. นางสาวสุภัทตรา ปลื้มไธสง
2. นางสาวอารียา สิทธิวงศ์
3. นางสาวธนารีย์ สุระศันสนีย์
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
84. 1. นางสาวธันย์นิชา เจริญโชคชัยสิริ
โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย
85. 1. นางสาวนพรัตน์ ธนสาโร
2. นางสาวสุพิชญา อิ้วสวัสดิ์
3. นายพงษ์ศิริปภา เหมือนมณีภากร
4. นางสาวนงนภัส ตาคำ
5. นางสาวกิตติญา ยุทธศิลป์เสวี
6. นางสาวอาทิตยา ปุลววัน
7. นางสาวพัณณิตา ไชยม่อม
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
86. 1. นายอดิศร อุทยะพิรุณลักษ์
2. นายวงศธร จิระพรชัยชาญ
3. นายสุภัทร วันวัฒนกุล
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
87. 1. นางสาวณภัค วิทยาดี
2. นางสาวพิมพ์นภัส ศรีพัฒน์พิริยกุล
3. นางสาวภัคธิมา โรจน์กิจจานุรักษ์
4. นางสาวภัณฑิรา เฉื่อยกระโทก
5. นายภูเบศ แจ้งศรีเสริฐ
6. นางสาวศิริภัสสร รักษสุธากาญจน์
7. นางสาวอติกานต์ ชุติมากุล
8. นางสาวอาริษา ทองทักษ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
88. 1. นายจุลจักร สุภาพเพชร
2. นางสาวชัญญา ยาวศิริ
3. นางสาวเมทิตา กองคำฟู
4. นางสาวสุภัค เหนียวแน่น
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
89. 1. นางสาวปริยาภัทร ศรีคงรักษ์
2. นายวีรภัทร ศรีคงศรี
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ
90. 1. นางสาวชนารดี ยินดีผล
2. นางสาวมณชยา มั่งคง
3. นางสาวกรรวี เหลืองโรจนกุล
4. นางสาววิภาทิพย์ อุดมชัยพัฒนากิจ
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
91. 1. นายธีรเทพ ศรีบรรเทา
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
92. 1. นางสาวพิมพ์นิภา สัมมาวุฒิชัย
2. นายณัฐภูมิ มาลี
โรงเรียนตราษตระการคุณ
93. 1. นางสาวจิตภินันท์ ตันติยาภินันท์
2. นางสาวนพวรรณ เจียรพงศ์ปกรณ์
3. นางสาวปภาพินน์ งั่นบุญศรี
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
94. 1. นางสาวพรมิญช์ แขวงสีห์วลี
2. นางสาวศศิธร ไชยรัตน์
โรงเรียนโยธินบูรณะ
95. 1. นางสาววรรณวิษา ศรีมา
2. นางสาวลลิตภัทร ม่อนเต๋
3. นางสาวนพณัฐ แสงเรือง
4. นางสาวสายฤดี ดีประเสริฐ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
96. 1. นางสาววทันยา จังพานิช
2. นางสาวณัฐชา พากย์สุขี
3. นางสาวปัณญกร คงใหม่
โรงเรียนศึกษานารี
97. 1. นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช
2. นายภูเบศร์ แย้มเดช
3. นายเดชอดุลย์ สำเภาดี
โรงเรียนทวีธาภิเศก
98. 1. นางสาวสุชญา ลัภนะพงศ์พันธ์
2. นางสาวปวริศา กระทุ่มทอง
3. นางสาวเกษญาภา สุขพัฒน์
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
99. 1. นางสาวชมพูนุท ศรีสร้อย
2. นายสันติภาพ ปะทุมตะ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
100. 1. นางสาวเยซอมอญ -
2. นางสาวสมใจ -
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)
101. 1. นางสาวปาริชาติ พรมศรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
102. 1. นายแสงชัย รอดพันธ์
2. นายรัฐภูมิ นามเสาร์
3. นายบูรณาการ เพียรทำดี
4. นายชิษณุพงษ์ สรสิทธิ์
5. นายวรพล วงศ์เอี่ยม
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
103. 1. นางสาวธนัชชา ปานนิล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัย
104. 1. นายธนกร ช่างเกวียน
โรงเรียนสนามชัยเขต
105. 1. นางสาวชุณหกาญจน์ แก้วเกิด
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
106. 1. นางสาววณิชรี ไทยเจริญ
2. นางสาวณัฐนิชา โฆษะบดี
3. นางสาวถิรัชนันท์ ธนติพุกนนท์
4. นางสาวศิศิรา ศรีภูธร
5. นางสาวนปภา วงศ์จำนงค์
6. นางสาวศิวปรียา​ ราชวันดี
7. นางสาวญาดา คงอำนวยศักดิ์
8. นายปภังกร พรมชาติ
9. นางสาวมันตาจรี เมาลี
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
107. 1. นางสาวอัจฉรา ทวีกันย์
2. นายกีรติ เกตุรัตน์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
108. 1. นางสาวภรภัทร์ เชื้อหอม
2. นางสาวอัญญารัตน์ สุวรรณบัณฑิต
3. นางสาวธัญพิชชา ฮะฮวด
4. นางสาวณิชกานต์ แย้มอำพัน
5. นางสาวเขมิกา ศรีหะชัย
6. นางสาวกัญญาณัฐ พลอยสกุล
7. นางสาวศศิวิมล พันธุ์อารีย์
8. นางสาวกฤติกา แซ่ซ้ิม
9. นางสาวทิพวรรณ ปานจั่น
โรงเรียนดัดดรุณี
109. 1. นายกันต์กวี ผลนัย
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
110. 1. นางสาวอรณัญช์ ปุจฉาการณ์
2. นางสาวพีรดา รุ่งเจริญศรีชัย
3. นางสาวณัฐชา ดวงกุศล
4. นางสาวพิริยาภรณ์ กล่ำฉวี
5. นางสาวนัทธมน ถาวร
โรงเรียนราชินีบูรณะ
111. 1. นางสาวชนัญชิดา เกตุเอี่ยม
โรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"
112. 1. นางสาวปิยะชัย หิรัญภัทรไพโรจน์
2. นางสาวธัญลักษณ์ เจริญชนม์
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
113. 1. นางสาวสุชาชฎากร กิ่งกนกมยุรากาน
2. นางสาวสุนิตพร โอษธีศ
3. นางสาวปุณยนุช กิมพิทักษ์
4. นางสาวณิชา​ภัทร​ หวัง​ทอน​กลาง
5. นางสาวกรเกศ ศรีปุ้นจั่น
6. นายศิริเดช วัฒนโสภณ
7. นางสาวเปรมวราพร นวลปานสุพัทธ์
8. นางสาวกานต์พิชชา ต๊ะวิชัย
9. นางสาวธนิศา อยู่ยิ่ง
10. นายนครินทร์ ปานเสน่ห์
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
114. 1. นางสาวกนกพิชญ์ วงศ์กำภู
2. นางสาวฉัตรชนก อดิศัยยิ่ง
3. นางสาวนันญพัฒน์ บุญประเสริฐ
4. นางสาวปิยาพัชร อุทวงษ์
5. นางสาวแพรวา วิชัยญา
โรงเรียนชลกันยานุกูล
115. 1. นายกนกพันธ์ ศิริเฑียรทอง
2. นางสาวชนิดา โลหะเวช
3. นางสาวพาขวัญ มุ่งเมฆา
4. นางสาวปาลิตา ทองเกลี้ยง
5. นางสาวชุติมณฑก์ แก้วไซสุ่น
6. นางสาวศศิปรียา พรหมธาดา
7. นายจารุต แซ่ตั้ง
8. นายคณิน วงศ์ตระกูล
9. นางสาวณัรณิชา โคตรสงคราม
10. นางสาวรมิดา เมฆสวรรค์
11. นายไวยกรณ์ อัครพิชญธร
12. นางสาวฐิรญา จุทอง
13. นางสาวประกายแก้ว หาญประสพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
116. 1. นางสาวชุติกาญจน์ บุญนิตย์
2. นางสาวธนพร เกตุงาม
3. นางสาวปพิชญา แจ้งศรี
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
117. 1. นายนวมิตร มิตรกูล
โรงเรียนไทยคริสเตียน
118. 1. นางสาวสุรดา เนื่องยินดี
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
119. 1. นางสาวกัญญาวีร์ อาจหาญ
2. นางสาวญาณิศา ชอบดี
3. นางสาววิภัสร์ฬญาณ์ มิตรเจริญ
4. นางสาวศิวพร อินโชติ
5. นางสาวมุขชญา เสาธงทอง
อื่นAct art school
120. 1. นางสาวอัชฌาพร คำหลอด
2. นางสาวกานติมา วิเศษพานิช
3. นางสาวเมธาวดี จตุรแสงไพโรจน์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
121. 1. นายภานุพงศ์ หอมจันทร์
2. นางสาวปาวริสา ปราบมนตรี
3. นายศศิรศุกร์ จันทร์ชัย
โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
122. 1. นายต้นตระกาน ภักรักษา
2. นางสาวคริสมาสต์ แสงคำ
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
123. 1. นายกัณฐัศว์ ขยันกิจ
2. นายฆนาพงษ์ ขันนาก
3. นายอุดร เฮง
4. นายเพชร อินจรัญ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
124. 1. นางสาวมนัสพร มงคลไชยสิทธิ์
2. นางสาวณชนก ทิพย์เนตร
3. นายพิชญตม์ แดงวิจิตรตระการ
4. นางสาววรนัน ตระกูลทับทิมดี
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
125. 1. นางสาวกุลณัฐ ขันคำ
2. นายคิรากร ปิ่นประชา
3. นายณัฐวัฒน์ เจริญวนันท์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
126. 1. นางสาวนารากร หวังสัมฤทธิ์ผล
2. นางสาวอนัญญา นิลฟุ้งขจร
3. นางสาวเพ็ญพิชชา จรัสอภิรักษ์กุล
4. นางสาวชญานิศ ประจักษ์คุณ
5. นางสาวปุณิกา จันตรี
6. นางสาวรศิตา บัวบาน
7. นางสาวอริสา นวกิจวงศ์
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
127. 1. นางสาวคณิตตา ธรรมรักขิต
2. นางสาวสุธิดา ทองเรือง
3. นางสาวพัทธนันท์ กันเรืองไชย
4. นางสาวพชร คูหะรัตน์
5. นางสาวปิยพัชร์ รตินธร
6. นางสาวเขมจิรา ตันเจริญพงศ์
7. นางสาวลลิตภัทร พิศิษฐการ
8. นางสาวปราณิสา รังสิยาวรานนท์
9. นางสาวคณาคำ ธรรมรักขิต
10. นางสาวฐาณิญา เบื้องสูง
11. นางสาวปุณิกา ชินวัตร
12. นางสาวณิชาภา บุญใจใหญ่
13. นางสาวณปภัช วีระพันธ์
14. นางสาวพิชชาภา ลีลาวณิชกุล
15. นางสาวพิชญา กรุณา
16. นางสาวณัชชากร พันธุ์นิล
17. นางสาวศิริพิชญ์ ศิริพิริยะกุล
18. นางสาวพีรดา จิรสิริโรจนากร
19. นางสาววาสนา นิคคอรา ดีแบงค์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
128. 1. นางสาวเกตน์นิภา อนุสาวกรณ์
2. นางสาวจิราภา ธรรมทวีโชค
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
129. 1. นางสาววิภาวี สาสนรักกิจ
2. นางสาวณัชชา เจนวัฒนธรรม
3. นางสาวนัชชา บุญเกิด
4. นางสาวสวรส กันหากิจ
5. นายพิเชฐพงศ์ ฉายวาส
6. นางสาวพิชชาภา​ เพชรนอก​
7. นายสุกฤษ​ พิทักษ์
8. นางสาววรัญญา โค้วเจริญพร
9. นางสาววิมลพรรณ ลิ่มเริ่มสกุล
10. นางสาวเจตน์รดา งามกาละ
11. นางสาวจิดาภา คำสวัสดิ์
12. นางสาววิภาวี สาสนรักกิจ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
130. 1. นางสาวพิมพ์ชนก อาจคงหาญ
2. นางสาวณภัทร อินแถลง
3. นางสาวณัฏฐริกา ไชยเสนา
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
131. 1. นางสาวธัญญาภัทร์ ธนวัฒนสถิตย์
2. สุฐิตา นุพันธ์รัตนเทวัญ
3. สุกัญญารัตน์ เกิดยิน
4. อนุรดี เอี่ยมศรีวรรณ
วิทยาลัยช่างศิลป
132. 1. นายภูมิพัฒน์ ธีร์ธนาสิทธิ์
2. นางสาวนาตาลี ใจธรรม
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
133. 1. นางสาวสาริศา จองสุข
2. นางสาวปพิชญา จงศรีวัฒนาพร
3. นางสาวอาทิตยา สุมารัตน์
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
134. 1. นางสาวเปรมมิกา มีพารา
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
135. 1. นางสาวศิราณุภรณ์ พัฒน์จันทร์
2. นางสาวอรชพร เสือสุข
โรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสน
136. 1. นางสาวบุญสิตา อุบาลี
2. นายปรีชารัตน์ ศุภเกียรติ
3. นางสาวณัฐสวีย์ ฟักแย้ม
4. นางสาวณิชยา แทนเทือก
5. นางสาวโชติกานต์ คำผาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
137. 1. นางสาวปิ่นฉัตร บุญชด
2. นางสาวภคนันท์ วงหมี
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
138. 1. นางสาวพัชรพร จันทะ
โรงเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
139. 1. นายภานุพงษ์ แก้วงาม
2. นางสาวกฤติยาภรณ์ สร้อยเสนา
3. นางสาวธัญลักษณ์ สิทธิประเสริฐ
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
140. 1. นายณฐกร สมัครการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ โล่เกียรติคุณ
3. นางสาวมุขสุดา จันทร์ขุน
4. นางสาวนฤภร สุขสมัย
5. นางสาวจรีญา โพธิ์เข็ม
6. นางสาวปริยากร ดิษฐเจริญ
7. นายไฆตะ คาวาดะ
8. นายกิตติภณ พรมลี
9. นายอนุภัทร์ ธงชัย
10. นายธนา อิ่มเจริญ
11. นายณลงกรณ์ พูนขำ
12. นางสาวจามจุรี ศรีคง
13. นางสาวกานต์สิรี ชมกลิ่น
14. นางสาวสุตาภัทร เกียรติวิสิฐ
15. นายอัฎฐพล สมบัติบริบูรณ์
16. นายปรเมศวร์ นะโรภาส
17. นางสาวณิชารัศม์ พุฒประสิทธิ์พร
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่
141. 1. นางสาวกัลยกร ถาวรชน
2. นางสาวมิ่งกมล จิระราชวโร
3. นายอภิสิทธิ์ สุขสมัย
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
142. 1. นางสาวนภัสสร จิตรกร
2. นางสาวศรนันท์ แซ่ลิ้ม
3. นางสาวสิตารัศม์ พิมลศรี
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
143. 1. นางสาวภัสวรรณ จิตบุญ
2. นางสาวอนัญญา สุขภูมิ
3. นางสาวปทิตตา ศุภมิตรกฤษณา
4. นางสาวอภิสร จงหมั่น
5. นายยศวีร์ สายฟ้า
6. นางสาวกานต์พิชชา พัฒนพลพัฒน์
7. นางสาวคณพิชญ์ สุขศิริ
8. นางสาวณภัทร พงษ์เจริญ
9. นางสาวธนัน ตรีทศเดช
10. นางสาวธันยพร สุวรรณฉวี
11. นางสาวกัญญาพัชร เพชรถึก
12. นางสาวณัฏฐาทิพย์ อนุราช
13. นางสาวอณัญญา บุญยืน
14. นางสาวนรมน ดิษเจริญ
15. นางสาวอฌิรญา กรรณติมากร
16. นางสาวธัญรดา ชมเพลินใจ
17. นางสาวแพรววนิต ดลนิมิตรสกุล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
144. 1. กณิศนันท์ อมรวรนิตย์
2. ปิยะพร ศุกระศร
3. กุลพรภัสร์ อานันต์ธนโชติ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
145. 1. นายชลสิทธิ์ มุ่งอ้อมกลาง
2. ศุชารัตน์ ปาริยะวรพันธ์
3. นางสาวรักษิฏา เชียงทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

คำถามที่พบบ่อย

1. การประกวดวาดภาพดิจิทัล ในปี ๒๕๖๕ นี้ เปิดการประกวดกี่ระดับ
การประกวดวาดภาพดิจิทัล เปิดการประกวด ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมต้น (ม.๑ - ม.๓) และระดับมัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.)
2. ประกวดวาดภาพดิจิทัล (ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย) สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้ระดับละกี่คน
ครู-อาจารย์ สามารถส่งผู้เข้าประกวดวาดภาพดิจิทัลเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาแต่ละรุ่นได้ไม่จำกัดจำนวน
3. การสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ต้องให้ครูเป็นผู้ส่งประกวดเพียงวิธีเดียวใช่หรือไม่
การสมัครเข้าร่วมประกวดทุกประเภท ต้องให้ครูเป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าประกวดในฐานะตัวแทนสถาบันการศึกษา เท่านั้น นักเรียนไม่สามารถสมัครเข้าประกวดเองได้
4. ถ้าครู-อาจารย์ที่เคยส่งนักเรียนผู้เข้าประกวดคนเดิม จำเป็นต้องส่งใบสมัครในปี ๒๕๖๕ ใหม่หรือไม่
จำเป็นต้องส่งใบสมัครที่มีผู้ปกครองนักเรียนลงนามใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นการส่งใบสมัครปีต่อปี
5. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประกวดวาดภาพดิจิทัล ระดับมัธยมต้น - ระดับมัธยมปลาย
6. ถ้าครู-อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
ให้กรอกอีเมลในช่องสมัครสมาชิกใหม่ ถ้าอีเมลนั้นครู-อาจารย์เคยใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนแล้ว ระบบจะแจ้งยืนยันว่าเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้วอัตโนมัติ
7. ลืม Password ต้องทำอย่างไร
กรอกอีเมล ครู-อาจารย์ ที่เคยสมัครเป็นสมาชิก -> กดลืม Password -> ระบบจะทำการส่ง Password ไปยังอีเมลของท่าน และครู-อาจารย์สามารถกดลิงค์เข้าสู่ระบบแล้วแก้ Password ใหม่อีกครั้ง
8. หากต้องการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อผู้เข้าประกวดและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ต้องทำอย่างไร
ครูสามารถทำได้เมื่อเข้าระบบแล้วให้เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข -> กดรายละเอียด -> กดแก้ไขใบสมัคร ->เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อ -> กดบันทึก
9. หากสมัครผิดรุ่นหรือผิดประเภทต้องทำอย่างไร
เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข -> กดรายละเอียด -> กดยกเลิกสมัครและทำการกรอกใบสมัครใหม่
10. คำจำกัดความของคำว่า การประกวดวาดภาพดิจิทัล
การประกวดวาดภาพดิจิทัลคือ การสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคนิค ดิจิทัลอาร์ต ซึ่งหมายถึง การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือจะผสมผสานโปรแกรมที่ถนัด และมีงานรีทัชร่วมด้วยได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของภาพ และภาพที่นํามารีทัชจะต้องเป็นภาพไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
11. ใครคือคนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงโปรแกรมที่ถนัด ของผู้เข้าประกวดเองในการวาดภาพดิจิทัล ทั้งรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
12. ครู-อาจารย์และนักเรียนที่เข้าประกวดถึงแม้จะไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับอะไรบ้าง
ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดทุกท่านนอกจากจะได้ประสบการณ์การประกวดแล้ว ยังจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ โดยสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้เองหลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น จำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อ และตัวสะกดให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว
13. ใครเป็นเจ้าของโครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี
มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของโครงการ เท่ อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี โดยดำเนินโครงการต่อมาจากโครงการ ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ของธนาคารธนชาต ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารศรีนคร ซึ่งในปี ๒๕๖๕ นี้จัดเป็นครั้งที่ ๕๐ แล้ว
14. สาเหตุที่ไม่มีการประกวดระดับอุดมศึกษา
ด้วยมูลนิธิทีทีบี มุ่งจุดประกายให้เยาวชน ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา อายุ ๖ - ๑๘ ปี เป็นเยาวชนกลุ่มหลักเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างฐานของกลุ่มนี้ให้ได้มากขึ้น โครงการฯ ต้องขออภัยและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สนใจ ทั้งนี้หากมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการฯ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป


อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956